Službene stranice grada Sinja

Sinjska alkaGospa sinjskaGradovi prijateljiProjekti Grada SinjaSavjetovanjaKrediti, potpore, sredstvaOdbor za prevenciju kriminalitetaSavjet mladihObavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
  Traži


 

 
 PRATIMO ZA VAS 
krediti 
bespovratna sredstva
 potpore

ARHIVA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

SAZIV GRADSKOG VIJEĆA 2009.-2013 godine

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 12. travnja 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.30 održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED
 

1.      Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća,

2.      Pitanja i prijedlozi vijećnika,

3.      Prijedlog Odluka o proglašenju Ante Gotovine i Mladena Markača počasnim građanima Grada Sinja,

a)      Prijedlog Odluke o proglašenju generala Ante Gotovine počasnim građaninom Grada Sinja,

b)      Prijedlog Odluke o proglašenju generala Mladena Markača počasnim građaninom Grada Sinja,

4.      Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Sinja,

5.      Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja,

6.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja,

7.      Informacija o prijenosu djelatnosti cestovnog prijevoza putnika i ugovora o radu radnika Autoprijevoz Sinj d.o.o. na novog poslodavca-PROMET Sinj d.o.o.,

8.      Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2013. godinu,

9.      Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2013. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2013. godini,

10.  Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi- nerazvrstana cesta na dijelu čestice zemljišta 3623 K.O. Glavice,   

11.  Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova/ica Savjeta mladih Grada Sinja javnim pozivom,

12.  Prijedlog Rješenja o imenovanju članova/ica Povjerenstva za ravnopravnost spolova

13.      Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Sinju,

14.      Prijedlog   Rješenja o razrješenju  i  imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Sinja,

15.      Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Bili Cvitak“ Sinj.

Cijeli zapisnik preuzmite ovdje.

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 11. ožujka 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.30 održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED 

1.      Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća,

2.      Pitanja i prijedlozi vijećnika,

3.      Izvješće Mandatne komisije,

4.      Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09) i utvrđivanju Nacrta Statutarne  Odluke  o izmjenama i dopunama  Statuta Grada Sinja,

5.      Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10) i utvrđivanju Nacrta  Odluke  o izmjenama i dopunama  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja,

6.      Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od 01. srpnja 2012. - 31. prosinca 2012. godine,

7.      Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja  u 2012. godini,

8.      Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2012. godini,

9.      Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2013. godinu,

10.  Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ex vojarne „Ivaniša Nelipića“ u Sinju,

11.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja,

12.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja  u 2013. g.,

13.  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2013. g.,

14.  Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Bili cvitak“ Sinj,

15.  Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina,

16.  Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje uginulih životinja s javnih površina,

17.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja za Grad Sinj,  

18.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana civilne zaštite za Grad Sinj,

19.  Prijedlog Odluke o V (petoj) izmjeni i dopuni Plana rasporeda montažnih objekata na području Grada Sinja,

20.  Prijedlog Zaključka o primanju na znanje okolnosti iz Pisma namjere za kupnju zemljišta na području GZK Sinj, tvrtke Vukelić d.o.o., Split.

Cijeli zapisnik preuzmite ovdje.

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 27. prosinca 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.00 održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED 

1.      Usvajanje Zapisnika  sa 30. sjednice Gradskog vijeća,

2.      Pitanja  i prijedlozi vijećnika,

3.      Prijedlog  Proračuna  Grada Sinja za 2013. godinu,

4.      Prijedlog  Odluke  o  izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2013. godinu, 

5.      Prijedlog  Odluke  o otpisu dijela zakupnine i naknade za korištenje za 2012. godinu zakupnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja,  

6.      Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa fizičkih i pravnih osoba koje su imale prijavljenu i utvrđenu štetu od elementarne nepogode-suše, u 2012. g. na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja,

7.      Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac, na području I. faze (pr. cjeline 16. i 17.), II. I III. – faze izgradnje zone,

8.      Prijedlog Zaključka  o davanju suglasnosti gradonačelniku za zaključivanje Ugovora o sufinanciranju prijevoza studenata u periodu od 01. siječnja 2013. godine do završetka redovne i predavanja, a najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine s Trgovačkim društvom „Autoprijevoz Sinj“  d.o.o.,

9.      Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Sinja za 2011. godinu,

10.  Prijedlog Analize  stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja za 2012. godinu,

11.  Prijedlog Smjernica za organizaciju razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2013. godini,

12.  Informacija o radu Muzeja Cetinske Krajine za 2011. godinu,

13.  Informacija o aktivnostima na projektu izgradnje nove osnovne škole Fra Pavla Vučkovića, osnovne glazbene škole Jakova Gotovca i športske dvorane u Sinju,

14. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja.

Cijeli zapisnik možete preuzeti ovdje.

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 14, prosinca 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.00 održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.


DNEVNI RED:
 
 1. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća,

 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,

 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu,

 4. Informacija uz Odluku Ministarstva financija RH o povratu bjanko zadužnica društvu Promet d.o.o. Makarska,

 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2012. g.,

 6. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2012. g.,

 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2012. godinu,

 8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2012. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu grada Sinja u 2012. godini,

 9. Izvješće o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2011. godinu,

 10. Izvješće o radu športskih udruga Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2011. godinu,

 11. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2011.godinu,

 12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Kulturno umjetničkog središta-Sinj, broj 1/2-2012,

 13. Prijedlog Zaključka o uporabi dobiti trgovačkog društva Kamičak d.o.o. za 2011. godinu,

 14. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: održavanje makadamskih kolnika i poljskih putova,

 15. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja,

 16. Prijedlog Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz putnika u javnom prometu.

  Cijeli zapisnik možete preuzeti ovdje.

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 21. rujna 2012. godine, s početkom u 16.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED 

1.      Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća,

2.      Pitanja i prijedlozi vijećnika,

3.      Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Sinja za razdoblje I-VI 2012. godine,

4.      Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje 01. siječnja 2012. - 30. lipnja 2012. godine,

5.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prometu na području Grada Sinja,

6.      Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju prijevoza studenata s   područja Grada Sinja za period od 01. listopada do 31. prosinca 2012. godine  između Grada Sinja i trgovačkog društva "Autoprijevoz Sinj" d.o.o.,

7.      Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj za 2011.godinu,

8.      Informacija o radu Gradskog društva Crvenog križ  Sinj za 2011. godinu,

9.      Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda za Grad Sinj.

Cijeli zapisnik preuzmite ovdje.

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 6. kolovoza 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 16.00 održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED
 

1.      Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća,

2.      Pitanja i prijedlozi vijećnika,

3.      Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,

4.      Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2012. godinu,

5.      Prijedlog Odluke o učlanjivanju Grada Sinja u Lokalnu akcijsku grupu Cetinska krajina,

6.      Prijedlog Odluke o kriterijima vrednovanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za područje kulturno-umjetničkog amaterizma,

7.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Sinja, 

8.      Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Sinja za postavu kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.,

9.      Prijedlog Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja za 2012. godinu,

10.  Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Bili Cvitak“ za 2010./2011. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2011. godinu,

11.  Izvješće o radu trgovačkog društva „Kamičak“ d.o.o. za 2011. godinu s financijskim izvješćem,

12.  Izvješće o poslovanju Vodovoda i Čistoće - Sinj d.o.o. za 2011. godinu,

13.  Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2011. godinu,

14.  Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju i promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju,

15.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj  za pokretanje otvorenog postupka javne nabave za izbor izvođača radova ugradnje nosivog i habajućeg sloja asfalta specificiranih Troškovnikom radova izrađenim po Građenica d.o.o. Dugopolje.

Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke „Picotrans“ d.o.o. , za kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac-Sinj po javnom natječaju objavljenom 23. srpnja 2012. godine.

Cijeli zapisnik možete preuzeti ovdje.


27. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 26. lipnja 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 16.00 održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1.  Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća,
         
2.  Pitanja i prijedlozi vijećnika

3.   
Izvješće Mandatne komisije,

4.   
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,

5.   
Prijedlog  Odluke o uspostavljanju suradnje između Općine Prozor-Rama (BIH) i Grada Sinja (Republika Hrvatska),

6.   
Prijedlog Odluke o učlanjivanju Grada Sinja u Lokalnu akcijsku grupu Cetinska krajina,

7.   
Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju   poljoprivrednih rudina na području Grada Sinja,

8.   
Prijedlog Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja za 2012. godinu,

9.   
Prijedlog Programa «Dani Alke i Velike Gospe 2012»,

10. 
Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Bili Cvitak za 2010./2011. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2011. godinu,

11. 
Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Čarobni pianino za 2010./2011. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2011. godinu,

12. 
Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Blagovijest za 2010./2011. pedagošku godinu,

13. 
Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2011. godinu,

14. 
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu novčanih poticaja za zapošljavanje na području Grada Sinja,

15. 
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za javna priznanja,

16. 
Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i člana Odbora za predstavke i prijedloge i imenovanju novog zamjenika predsjednika i člana Odbora za predstavke i prijedloge,

17. 
Prijedlog Zaključka Gradskog vijeća o hitnom rješavanju i sprečavanju nesagledivih šteta za vrijeme suše te o dostavi pitke vode ugroženim planinskim naseljima na području Grada Sinja bez vodoopskrbnog sustava i to u naseljima Zelovo, gornja zona Obrovca i Bajagića (Čačijin dolac, Priorica), te uputiti zahtjev prema županu Splitsko-dalmatinske županije o proglašenju elementarne nepogode na tom području, te uputiti zahtjev za pomoć u sprečavanju daljnjih šteta po ljude, poljoprivredne usjeve, domaće životinje, MORH-u i Vatrogasnim postrojbama i olakšanje kao i oslobađanju plaćanja dostave vode potrebitim stanovnicima na tim područjima bez vodoopskrbnog sustava,

18. 
Zahtjev Gradskog vijeća Grada Sinja za održavanjem sjednice Vlade RH u Gradu Sinju radi prezentiranja projekata, investicija i ulaganja na području grada Sinja i Cetinskog kraja, tj. planove i rješenja za izlazak iz iznimno teškog socijalno-ekonomsko-gospodarskog stanja, te da se spriječi „umiranje Sinja i Cetinskog kraja“.

Cijeli zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 26. ožujka 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.30 održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1.      Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća,

2.      Pitanja i prijedlozi vijećnika,

3.      Izvješće Mandatne komisije,

4.      Prijedlog Rješenja o razrješenju članice radnog tijela i izboru člana/ice radnog tijela:

a)      Prijedlog Rješenja o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana Odbora za izbor i imenovanja i imenovanju novog člana,

b)      Prijedlog Rješenja o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana  Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Sinja i imenovanju novog člana,

c)      Prijedlog Rješenja o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana Odbora za društvene djelatnosti Grada Sinja i imenovanju novog člana,

d)     Prijedlog Rješenja o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju i imenovanju novog člana, 

e)      Prijedlog Rješenja o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti  i imenovanju novog člana,

f)       Prijedlog Rješenja o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja i imenovanju novog člana,

g)      Prijedlog Rješenja  o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana Odbora za javna priznanja Grada Sinja i imenovanju novog člana,

5.      Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja,

6.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu ostvarivanja poticaja za  zapošljavanje na području Grada Sinja,

7.      Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama,

8.      Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,

9.      Prijedlog Odluke o kriterijima vrednovanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za područje kulturno umjetničkog amaterizma,

10.  Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2012. godinu,

11.  Prijedlog Programa  javnih potreba u športu Grada Sinja za 2012 . godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2012. godini,

12.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2012. godinu,

13.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2012. godini,

14.   Prijedlog Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2012. godini,

15.  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2011. godine,

 

16.  Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2011. godini,

17.  Izvješće o izvršenju programa  održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2011. Godini,

18.  Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: asfaltiranje nerazvrstanih cesta,

19.  Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih  cesta,

20.  Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne signalizacije,

21.  Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina,

22.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja za Grad Sinj,

23.
Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Plana civilne zaštite za Grad Sinj.

Cijeli zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 27. prosinca 2011. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 16,30 sati održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća,

 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,

 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,

 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2011. godini,

 5. Prijedlog Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2011. godinu,

 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2011. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2011. godini,

 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2011. godinu,

 8. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu,

 9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu,

 10. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 02/07 i 01/09),

 11. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja poticaja za zapošljavanje na području Grada Sinja,

 12. Prijedlog Zaključka o osnivanju prava građenja na čestici zemljišta 177/220 Z.U. 1539, K.O. Turjaci,

 13. Prijedlog Zaključka o osnivanju prava građenja na čestici zemljišta 177/221 Z.U. 1539, K.O. Turjaci,

 14. Informacija Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja o provedenom postupku razmatranja Izvješća o radu udruga u kulturi, udruga civilnog društva i športskih udruga Grada Sinja za 2010. godinu i I. polugodište 2011. godine,

 15. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «Logistika Violeta» d.o.o. Obrež Zelinski 55, Sv. Ivan Zelina, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,

 16. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «Pivovara Majić» d.o.o. Trilj, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,

 17. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «Fine Gold» d.o.o., Sinj, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,

 18. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «Kuzmanić&Šimunović Projekt» d.o.o., Split, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,

 19. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke « Viator» d.o.o., Split, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,

 20. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «INTER S.T.E.E.L.» d.o.o., Dicmo, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,

 21. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke « Lagermax Zagreb» d.o.o., Sinj, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,

 22. Zamolba obrta «KLIS MONT» vl. Mande Žure iz Klisa.

Zapisnik sa 25. sjedenice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 30.  studenoga  2011. godine  (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17,00  sati održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinja za provođenje pregovaračkog postupka javne nabave-dodatni javni radovi na izgradnji I-faze Gospodarske zone Kukuzovac,
4. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2011. godini i prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.

Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 02.  studenoga  2011. godine  (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17,00  sati održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac - Sinj,
4. Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi,
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i nesreća za Grad Sinj,
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove «Gradska knjižnica Sinj», Sinj,
7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Sinja, 
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Sinja,
9. Izvješće o radu vatrogasne postrojbe DVD – SINJ za 2010. godinu,
10. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Sinj za 2010. godinu.

Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 07. listopada 2011. godine ( petak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15,00 sati održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja «ex vojarne IVANIŠA NELIPIĆA»,
4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od 01. siječnja 2011.- 30. lipnja 2011. godine,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kamičak d.o.o. za upravljanje parkiralištima-Sinj, Dragašev prolaz 10,
6. Prijedlog Odluke o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone Grada Sinja,
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja za k.o. Brnaze i k.o. Turjaci,
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradske knjižnice Sinj, Sinj
9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-obavljanje dimnjačarskih poslova,
10. Prijedlog Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti-prijevoza pokojnika,
11. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje dijela komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja, na temelju ugovora,
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Mandatne komisije,
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za izbor i imenovanja,
14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Gradskog vijeća Grada Sinja,
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Sinja,
16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za društvene djelatnosti,
17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za međugradsku suradnju,
19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti Grada Sinja,
20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja,
21. Izvješće o poslovanju Vodovoda i Čistoće-Sinj d.o.o. za 2010. godinu,
22. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2010. godinu,
23. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata za školsku/akademsku godinu 2011./2012. između Grada Sinja i trgovačkog društva Autoprijevoz Sinj d.o.o.,
24. Prijedlog Zaključka po prijedlogu za prijenos osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Sinja,
25. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Sinja za razdoblje od I-VI 2011. godine,
26. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti montaža elektromaterijala za održavanja javne rasvjete, na temelju ugovora,
27. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti dobava elektromaterijala za održavanje javne rasvjete, na temelju ugovora,
28. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju zemljišta na Gospodarskoj zoni Kukuzovac.

Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 09. kolovoza 2011. godine  (utorak), u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  15,00  sati održana je   21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Informacija o posjetu delegacije iz Sansepolcra,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju "Dana branitelja Sinja i Cetinskog kraja",
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2011. godinu,
6. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
7. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac Sinj,
8. Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Bili cvitak» za 2009.-2010. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2010. godinu,
9. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Blagovijest“ za 2009-2010. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2010. godinu, 
10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Čarobni Pianino“ za 2009-2010. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2010. godinu,
11. Izvješće o radu trgovačkog društva «Kamičak» d.o.o. za 2010. godinu s financijskim izvješćem,
12. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Sinja za 2010. godinu,
13. Prijedlog  Zaključka o organizacijskom izdvajanju Doma zdravlja Ispostave Sinj iz Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u samostalnu organizaciju Doma zdravlja Sinj u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije.

Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 11. srpnja 2011. godine  (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,00 sati održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o godišnjem obračunu Proračuna Grada Sinja za 2010. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javnih površina u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na temelju ugovora,
5. Prijedlog Odluke o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama kojima upravlja Grad Sinj, nekretninama u vlasništvu Grada Sinja i korištenje telekomunikacijske i druge kanalizacije za postavljanje komunalnih, energetskih i telekomunikacijskih instalacija,
6. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području GZK Sinj d.o.o.,
7. Prijedlog Odluke o socijalno ugroženim građanima koji plaćaju umanjenu cijenu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva na područjua grada Sinja,
8. Prijedlog Programa Dana Alke i Velike Gospe za 2011. godinu s troškovnikom,
9. Pismo namjere Zlatka Runje za investiranje u izgradnju sportsko rekreacijskog središta (istočna tribina gradskog stadiona),
10. Informacija o trenutnom statusu ulice Vlaški prolaz,
11. Informacija o rješavanju problema gomilanja smeća u stambenoj zgradi u ulici A.K.Miošića 8, u Sinju,
12. Informacija o provedenoj reviziji Ugovora o restrukturiranju i konsolidaciji  Autoprijevoza Sinj d.o.o., izvršenoj od strane HODICON d.o.o., Koprivnica uz prijedlog Zaključka o neraspisivanju/raspisivanju natječaja za prodaju poslovnih udjela Grada Sinja u trgovačkom društvu Autoprijevoz  Sinj d.o.o.
,
13. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju i promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
14. Prijedlog za razrješenje vijećnika Hrvoja Filipovića-Grčića sa dužnosti predsjednika Odbora za međugradsku suradnju.

Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 13. svibnja 2011. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,30 sati održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od 01. srpnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine,
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2010. godini, 
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2010. godini,
6. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati davanjem koncesije,
7. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora,
8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja za k.o. Brnaze i k.o. Turjaci,
9. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude za zamjenu nekretnina,  
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Sinja,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove za upravljanje športskim objektima „Športski objekti Sinj“ Sinj,
12. Informacija o sudskim postupcima u kojima sudjeluje Grad Sinj,
13. Izvješće o radu Gradske knjižnice za 2010. godinu.

Zapisnik sa
19. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 23. veljače 2011. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 13,00 sati održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove za upravljanje športskim objektima „Športski objekti Sinj“ Sinj,
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove za upravljanje športskim objektima „Športski objekti Sinj“ Sinj,
5. Prijedlog Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama grada Sinja,
6. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Šibenika i Grada Sinja,
7. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Trogira i Grada Sinja,
8. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Đakova i Grada Sinja,
9. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Vukovara i Grada Sinja,
10. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2011. godinu,
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2011. godini,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2011. godinu,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2011. godinu,
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa kojeg za potrebe Grada realizira Dječji vrtić Blagovijest, Sinj,
15. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja javnim pozivom,
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog Povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja,
17. Prijedlog Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala na području Grada Sinja,
18. Informacija u svezi ukidanja autobusnih linija na području Grada Sinja,
19. Informacija o aktualnoj situaciji vezano uz Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Sinj,
20. Prijedlog Zaključka po informaciji o projektu izgradnje «Istočne varijante obilaznice grada Sinja»,
21. Prijedlog Zaključka o odobravanju provođenja postupka zamjene nekretnina u vlasništvu Grada Sinja,
22. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bili Cvitak“ Sinj,
23. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2011. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2011. godini,
24. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Sinja,
25. Informacija o ugovoru o međusobnim odnosima i financiranju izgradnje elektroenergetskih građevina za priključenje građevina kupaca Gospodarske zone Kukuzovac, I. faza,
26. Prijedlog Odluke o V. Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospdarske zone Kukuzovac-Sinj,
27. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke o komunalnom redu i otvaranju javne rasprave,
28. Prijedlog Zaključka prema Vladi RH i Ministarstvu financija vezano za Autoprijevoz Sinj.

Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 23. prosinca 2010. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 13,00 sati održana je  17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Zahtjev Udruge UTIS iz Sinja za prikazivanje filma na temu "Arhitektonske barijere u Gradu Sinju",
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2010. godinu,
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2010. godinu,
6.
Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2010. godinu,
7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2010. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2010. godini,
8. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,
9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,
10. Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove za upravljanje športskim objektima “Športski objekti Sinj” Sinj,
11. Prijedlog Odluke o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova, te pločica s brojevima zgrada i o načinu podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja na objekte,
12. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2010. godini i prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2011. godini,
13. Izvješće o poslovanju Vodovoda i Čistoće d.o.o. za 2009. godinu s prikazom trenutnog stanja,
14. Informacija o poduzetim aktivnostima u svezi izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju autobusnog kolodvora u Sinju.


Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 15. studenoga 2010. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,00 sati održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Općine Barban i Grada Sinj, te Društva Trka na prstenac i Viteškog alkarskog društva Sinj,
4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Sinja za 2009. godinu,
5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Sinja,
6. Prijedloga Pravilnika o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika Grada Sinja,
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga projekata Programa poticanja poduzetništva u Gradu Sinju za 2010.g. (kreditiranje poduzetnika) - Izvješće Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata,
8. Prijedlog Zaključka o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenog radnika iz radiologije za potrebe Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostave Sinj,
9. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke Mils Mljekara Sinj d.o.o. za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 27. rujna 2010. godine,
10. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude Mande Žura vl. obrta „KLIS MONT“ za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 27. rujna 2010. godine,
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Dodatka ugovora o građenju br. 3 za radove na izgradnji kanalizacijskih kolektora u ulicama 126. brigade, Put Ruduše, Put pazara, Put Gorućice, Put Župića, Put Radošića, Š. Milinovića i Serdara Tomaševića u Sinju,
12. Informacija o donošenju Zaključaka o odabiru najpovoljnijih ponuda po natječaju za prodaju / pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac od 14. rujna 2010 godine,
13. Informacija o aktivnostima u Gospodarskoj zoni Kukuzovac za razdoblje listopad 2009. - listopad 2010. godine,
14. Informacija o radu Gradskog društva Crvenog križa Sinja za 2009. godinu,
15. Prijedloga Rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić “Bili Cvitak“ Sinj,
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Bili Cvitak“ Sinj.

Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.


15. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 21. rujna 2010. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,00 sati održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice i sa izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od 01.01.2010.-30.06.2010. godine,
4. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa,
5. Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa,
6. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: održavanje makadamskih kolnika i poljskih putova,
7. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju DPU mješovito pretežito poslovne zone Trnovača u Sinju,
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata s područja Grada Sinja između Grada Sinja i Trgovačkog društva «Autoprijevoz Sinj» d.o.o. od 01. listopada 2010/2011 školske/akademske godine,
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Idejnog-urbanističkog rješenja uređenja "Hipodrom" u Sinju,
10. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac,
11. Prijedlog Općih i posebnih uvjeta za prodaju/davanje prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,
12. Prijedlog Uputa ponuditeljima za prodaju/davanje prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,
13. Prijedlog Kriterija za vrednovanje (bodovna lista) zahtjeva za kupnju zemljišta u Gospodarskoj zoni Kukuzovac u Sinju,
14. Izvješće o radu vatrogasne postrojbe DVD-a Sinj za 2009. godinu.

Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 10. rujna 2010. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održan je nastavak Izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac,
2. Opći i posebni uvjeti za prodaju/davanje prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,
3. Upute ponuditeljima za prodaju/davanje prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,
4. Kriteriji za vrednovanje (bodovna lista) zahtjeva za kupnju zemljišta u Gospodarskoj zoni Kukuzovac u Sinju.

Zapisnik sa Izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana, 09. kolovoza 2010. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2010. godinu,
4. Polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Sinja od I-VI 2010. godine,
5. Prijedlog Programa provedbe mjera populacijske politike Grada Sinja,
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2010. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2010. godini,
7. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti dobava elektro-materijala za održavanja i rekonstrukciju javne rasvjete,
8. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti montaža elektro-materijala za održavanja i rekonstrukciju javne rasvjete,
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva Frane Cvrlje, vl.obrta “C-MONT”, Glavice za izdavanje odobrenja za davanje kupljene nekretnine pod hipotekom za pribavljanje sredstava za ostvarivanje investicijskog programa.

Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana, 12. srpnja 2010. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje radova izgradnje i opremanja atletske staze u Sinju, po provedenom otvorenom postupku javne nabave od 03.05.2010. putem Elektroničkog oglasnika Narodnih novina RH,
4. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: održavanje makadamskih kolnika i poljskih puteva,
5. Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Grada Sinja,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja,
7. Prijedlog Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja,
8. Prijedlog Programa kulturno zabavne i športske manifestacije «Dani Alke i Velike Gospe 2010.» sa troškovnikom,
9. Izvješće o radu trgovačkog društva «Kamičak» d.o.o. Sinj 2009. godinu, 10. Izvješće o radu udruga u kulturi sa financijskim izvješćem za 2009. godinu,
11. Informacija o radu i Financijsko izvješće Muzeja Cetinske krajine za 2009. godine,
12. Informacija o Skupštini Autoprijevoza Sinj d.o.o. održanoj 02. srpnja 2010. godine, uz osvrt na aktualnu situaciju,
13. Prijedlog teksta Vjerodostojnog tumačenja odredbi čl. 98 st.1 u svezi s člankom 125. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja ("Službeni glasnik Grada Sinja" br.2/10) koje se odnose na dopunu dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja.

Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana, 09. lipnja 2010. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće Mandatne komisije,
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju vijećnika Ivice Mastelića iz radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja u koja je izabran i imenovanju novog člana,
5. Informacija o tijeku postupka izrade Detaljnog plana uređenja ex vojarne IVANIŠA NELIPIĆA u Sinju,
6. Donošenje Detaljnog plana uređenja područja TRNOVAČA u Sinju,
7. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Sinja za 2009. godinu,
8. Prijedlog Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja u 2010. godini,
9. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «G.Z.K. ZNAK GRUPA» d.o.o. za kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac-Sinj, po javnom natječaju objavljenom 09.03.2007. godine,
10. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «PAKLENI OTOCI» d.o.o., Split za kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac-Sinj, po javnom natječaju objavljenom 09.03.2007. godine,
11. Prijedlog Zaključka po Zahtjevu Kornelije Puljić vl.obrta Elastoplast, Split,
12. Prijedlog Odluke o IV. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području GZK-Sinj,
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Anexa Ugovora o osnivanju prava građenja između GZK d.o.o. Sinj i Grada Sinja u svezi č.zem. 1771177 K.O. Turjaci,
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj, za davanje suglasnosti za pokretanje otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova i završetak komunalnog opremanja 1. faze GZK,
 

Nastavak sjednice održan je u petak 11. lipnja 2010.g. 

15. Prijedlog Zaključka po zahtjevu Stipe Midenjaka za proširenje objekta na Gradskom stadionu,
16. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora,
17. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora,
18. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na temelju ugovora,
19. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Sinja za 2009. godinu,
20. Izvješće o radu dječjeg vrtića «Bili cvitak» za 2008.-2009. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2009. godinu,
21. Informacija o radu dječjeg vrtića «Blagovijest» za 2009. godinu,
22. Informacija o radu dječjeg vrtića «Čarobni pianino» za razdoblje od 01.09.2009. godine do 31.12.2009. godine,
23. Prijedlog Pravilnika o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika Grada Sinja,
24. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Kulturno umjetničkog središta Sinj,
25. Prijedlog Odluke o smjeni predstavnika grada Sinja u skupštini tvrtke “Vodovod i čistoća” d.o.o. Sinj.

Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 29. ožujka 2010. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 13,00 sati održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1.
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
2.
Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu,
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu,
5. Izvješće o radu Gradske knjižnice za 2009. godinu,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustroju upravnih odjela i službi Grada Sinja,
7. Prijedlog Preporuke socijalno osjetljive politike zapošljavanja,
8. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2010. godinu,
10. Izvješće o radu gradonačelnika (lipanj-prosinac 2009. godine),
11. Prijedlog Odluke o određivanju imena športsko-rekreacijskom središtu ex Trnovača,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja ustanove «Kulturno umjetničko središte Sinj».

Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje. 

Izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana, 26. ožujka, 2010. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.
Dnevni red:
1. Informacija o zahtjevu Promet Makarska d.o.o. za kupnju poslovnog udjela Grada Sinja u trgovačkom društvu Autoprijevoz Sinj d.o.o. s osvrtom na aktualno stanje u Autoprijevozu d.o.o. Sinj.

Zapisnik sa Izvanredne (tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 01. ožujka 2010. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Konačni prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja,
2. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2010. godinu,
3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2010. godinu,
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2010. godinu,
5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja,
6. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2010. godinu,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2010. godinu,
9. Izvješće o realizaciji Programa poticanja i promicanja poduzetništva Grada Sinja za razdoblje od 2003. - 2008. godine,
10. Prijedlog Zaključka po prijedlogu «Programa poticanja poduzetništva u Gradu Sinju za 2010. godinu – kreditiranje poduzetnika»,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata po «Programu poticanja poduzetništva u Gradu Sinju za 2010. godinu – kreditiranje poduzetnika»,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja ustanove «Kulturno umjetničko središte Sinj»,
13. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure za osnivanje novog gradskog dječjeg vrtića,
14. Prijedlog Odluke o namjeni prostora kod pravoslavne crkve za parking.

Zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje. 

Izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 30. siječnja 2010. godine (subota) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 9,30 sati održana je izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća.

Dnevni red:
1. Organizacija i sufinanciranje zdravstvene zaštite na području Doma zdravlja SDŽ - Ispostave Sinj,
2. Informacija o stečajnom postupku nad dužnikom «Dalmatinka Nova d.d. u stečaju»,
3. Informacija o Proračunu Grada Sinja za 2010. godinu.

Zapisnik sa izvanredne (tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 21. prosinca 2009. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,00 sati održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Prijedlog Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa kojeg za potrebe Grada realizira dječji vrtić «Čarobni pianino» Split,

2.
Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2010. godinu,
3. P
rijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2010.-2012.,

4.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2010. godinu,
5. Prijedlog Zaključka o podnošenju prijedloga za pokretanje postupka donošenja novog Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Sinja,
6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Sinja i otvaranju javne rasprave,

7. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja i prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2010. godinu,
8. Prijedlog Zaključka o osnivanju prava građenja na čestici zemljišta 177/187 Z.U. 1538, K.O.O Turjaci za potrebe izgradnje TS 110/20 (10) KV Kukuzovac.

Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 30. studenoga 2009. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2009. godinu,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2009. godinu,
3. Prijedlog Odluke o o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama,
5. Prijedlog Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja za Grad Sinj (Za ulična parkirališta),
6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za radove rekonstrukcije Ramske ulice s izgradnjom potpornog zida,
7. Prijedlog Odluke o mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Sinja,
8. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za popis birača za područje Grada Sinja,
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ponude za kupnju poslovnog udjela kojeg IGH dd Zagreb ima u trgovačkom društvu "Gospodarskoj zoni Kukuzovac" d.o.o. Sinj,
10. Prijedlog Zaključka o odabiru/neodabiru ponuda za kupnju nekretnina u Gospodarskoj zoni Kukuzovac po javnom natječaju objavljenom 25. rujna 2009. godine,
11. Prijedlog Programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi na području Grada Sinja,
12. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi na području Grada Sinja,
13. Prijedlog Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
14. Informacija o mogućim lokacijama Asfaltne baze na području Grada Sinja,
15. Deklaracija Gradskog vijeća Grada Sinja javna potpora Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i njihovim obiteljima zbog progona radi tzv. topničkih dnevnika, pogotovo što se radi o događajima i braniteljima sa područja Sinja i Cetinskog kraja,
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju vijećničke inicijative pokrenute na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja održanoj 03. studenoga 2009. godine za donošenje Zaključka prema svim stručnim službama Grada Sinja o sastavljanju preporuke za određivanje socijalno osjetljivih kriterija pri zapošljavanju u tvrtke u vlasništvu i suvlasništvu Grada Sinja, koje bi uputili i ostalim tvrtkama na području Grada Sinja,
17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prometu na području Grada Sinja,
18. Zahtjev za razrješenjem vijećnika Miroslava Baraća kao člana radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja.

Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana, 03. studenog 2009. godine (utorak), u u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Izvješće Mandatne komisije,
2. Prijedlog Ugovora za izvedbu projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Sinja,
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2009. godinu,
4. Prijedlog Statuta Grada Sinja,
5. Prijedlog Izmjena i dopuna – pročišćenog teksta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja,
6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora Zelovo,
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju vijećnice Kristine Križanac iz radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja u koja je izabrana i imenovanju novog člana.

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje. 

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 10. listopada 2009. godine ( subota) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Zahtjev Gospodarske zone Kukuzovac za davanje suglasnosti za provođenje pregovaračkog postupka javne nabave i sklapanje dodatnih javnih radova u Gospodarskoj zoni Kukuzovac,
2. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izradu procjene ugroženosti i donošenje planova zaštite i spašavanja stanovništva za područje Grada Sinja,
3. Informacija o Gradskom bazenu Sinj,
4. Informacija o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2008.godinu,
5. Informacija o radu Muzeja Cetinske krajine za 2008. godinu,
6. Informacija o radu Viteškog Alkarskog društva Sinj za 2008.godinu.

Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana  19. rujna 2009. godine (subota) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac,
2. Prijedlog Uputa ponuditeljima za prodaju/davanje prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,
3. Prijedlog Općih i posebnih uvjeta za prodaju/davanje prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,
4. Prijedlog Kriterija za vrednovanje (bodovna lista) zahtjeva za kupnju zemljišta u Gospodarskoj zoni Kukuzovac u Sinju,
5. Prijedlog Zaključka o odabiru/odbijanju najpovoljnije ponude tvrtke Asfaltna cesta d.o.o. Split, za kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac-Sinj po javnom natječaju objavljenom 03. travnja 2009. god.,
6. Prijedlog Ugovora o načinu i uvjetima su financiranja programa kojeg za potrebe Grada realizira dječji vrtić «Čarobni pianino» Split,
7. Izvješće o radu Športskih udruga Grada Sinja za 2008. godinu,
8. Izvješće o radu KUS-a za 2008. godinu,
9. Informacija o Autoprijevozu,
10. Prijedlog Odluke o Izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kamičak d.o.o. za upravljanje parkiralištima Sinj,
11. Potvrđivanje Rješenja o izboru članova Nadzornog odbora Kamičak d.o.o. Sinj nakon izmjene Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kamičak d.o.o. za upravljanje parkiralištima –Sinj,
12.
Prijedlog Rješenja o razrješenju zapovjednika i članova Stožera zaštite i spašavanja
Grada Sinja,
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju zapovjednika i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Sinja,
14. Prijedlog Rješenja o razrješenju zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Sinja,
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Sinja,
16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića «Bili cvitak» za donošenje Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada,
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o prijevozu učenika srednjih škola i studenata s područja Grada Sinja između Grada Sinja i Trgovačkog društva Autoprijevoz do.o. Sinj, za šk./ak. godinu 2009/2010.

Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 13. kolovoza 2009. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grad Sinja s početkom u 09,00 sati održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.
 
Dnevni red:
1. Utvrđivanje Nacrta Statuta Grada Sinja,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financijsku kontrolu,
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju vanjskih članova odbora za Proračun i financijsku kontrolu,
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Sinja u Skupštinu Vodovoda i Čistoće d.o.o. Sinj,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima,
6. Informacija o dokapitalizaciji „Autoprijevoza“ Sinj i smanjenju temeljnog kapitala.

Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 25. srpnja (subota) 2009.godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Prijedlog Zaključka o podnošenju prijedloga za pokretanje postupka donošenja novog Statuta Grada Sinja,
2. Izvješće o godišnjem obračunu Proračuna Grada Sinja za 2008.godinu,
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i poslovanja Grada Sinja za 2008.godinu,
4. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Sinja za period I-VI 2009.godine,
5. Prijedlog Odluke o III. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac Sinj,
6. Ponuda tvrtke Eko-Solar d.o.o. za kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj po javnom natječaju objavljenom 16.svibnja 2008.godine i Zamolba Eko-Solar d.o.o. za izmjenu uvjeta plaćanja kupnje parcele u GZK-Sinj,
7. Prijedlog Zaključka o odabiru ponuda za kupnju nekretnina u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj, po javnom natječaju objavljenom 03.travnja 2009. godine,
8. Zahtjev za smanjenje temeljnog kapitala Autoprijevoza Sinj d.o.o.,
9. Informacija o Zahtjevu za pribavljanje prethodne suglasnosti za promjenu cijena vode,
10. Informacija o stanju u Domu zdravlja,
11. Prijedlog Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa kojeg za potrebe Grada realizira dječji vrtić Čarobni pianino, Split,
12. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2009.godinu,
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora „Kamičak“ d.o.o. Sinj,
14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Sinja u Skupštinu Vodovoda i Čistoće d.o.o. Sinj,
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj,
16. Izvješće o poslovanju Vodovoda i Čistoće d.o.o. za 2008.godinu,
17. Izvješće o radu Kamička d.o.o. za upravljanje parkiralištima Sinj za 2008.godinu s prikazom trenutnog stanja,
18. Prijedlog Odluke o profesionalnom odnosno volonterskom obavljanju dužnosti,
19. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financijsku kontrolu,
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za proračun i financijsku kontrolu.

Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA

Dana 6. srpnja 2009. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 11,00 sati održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.
 
Dnevni red:
1. Izvješće Mandatne komisije,
2.
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Sinja,
3.
Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Sinja,
4.
Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Gradskog vijeća Grada Sinja,
5.
Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Sinja,
6.
Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Sinja,
7.
Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
8.
Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za međugradsku suradnju Gradskog vijeća Grada Sinja,
9.
Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za Program “Dani Alke i Velike Gospe” te o imenovanju dodatnih članova Odbora,
10.
Prijedlog rješenja i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti Gradskog vijeća Grada Sinja,
11.
Prijedlog rješenja i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Sinja,
12.
Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti predstavnika Grada Sinja u Skupštini Gospodarske zone Kukuzovac, društva za razvitak, izgradnju i upravljanje Gospodarskom zonom Kukuzovac, d.o.o. Sinj,
13.
Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Grada Sinja u Skupštinu Gospodarske zone Kukuzovac, društva za razvitak, izgradnju i upravljanje Gospodarskom zonom Kukuzovac, d.o.o. Sinj,
14.
Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti predstavnika Grada Sinja u Skupštinu Trgovačkog društva “Autoprijevoz” d.o.o. Sinj,
15.
Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Grada Sinja u Skupštinu Trgovačkog društva “Autoprijevoz” d.o.o. Sinj,
16. Prijedlog programa kulturno i športske manifestacije “Dani Alke i Velike Gospe”.

Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 17. lipnja 2009. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
-Utvrđivanje kvoruma,
1. Izbor Mandatnog povjerenstva,
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća,
-Utvrđivanje najstarijeg člana Gradskog vijeća koji će do izbora predsjednika predsjedavati sjednicom,
-Svečana prisega članova Gradskog vijeća,
3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja,
4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

Službeni glasnikGradske komunalne odlukeZnačajni dokumentiGospodarska zona KukuzovacFotogalerijaNatječajiVažni linkoviZaštita i spašavanjeJavna nabavaPravo na pristup informacijamaProračunProstorno planska dokumentacija

Grad Sinj

Dragašev prolaz 24
21230 Sinj

Ured Gradonačelnice:
021/821-081

Radno vrijeme: 7,30 - 15,30
(pauza 11,00 - 11,30)

Stranke se primaju uz prethodnu najavu kod nadležnih pročelnika.

IBAN: HR36 2390 0011 8389 0000 3

Fax: 021/826-591

e-mail: info@sinj.hr

Pošalji upit