Gradonačelnica Sinja primila uspješne učenike
3. srpnja 2018.
Odgovori na pitanja koja su se pojavila tijekom postupka javne nabave za radove za Interpretacijsko edukacijski centar “Sinjska alka” na hipodromu Sinj
5. srpnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09 i 02/13), članka 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Sinja za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. («Službeni glasnik Grada Sinja» broj 3/12 i 6/15), Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč. spec. oec.; dana 02. srpnja 2018. godine, donijela je Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta – štanda, naprava, pokretnih radnji – povodom Dana Alke i Velike Gospe.

Natječaj možete preuzeti ovdje.

Odgovori

Skip to content