Objava II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu
2. prosinca 2019.
27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. prosinca 2019.

Dana 14. studenog 2019.g. Gradsko vijeće Grada Sinja je na svojoj 26. sjednici donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 9/19).
Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17, u tekstu dalje: Uredba), Gradonačelnica Grada Sinja je donijela Odluku o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 9/19).
Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih dokumenata prostornog uređenja i zaštite okoliša, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Sinj, Dragašev prolaz 24, svakim radnim danom od 08 – 11 sati na tel: +385 21 708 623 ili putem e-maila: prostorno.planiranje@sinj.hr .

Vršiteljica dužnosti pročelnice
Jelena Kekez Poljak, v.r.

Odgovori