Prvo dijete rođeno u sinjskom rodilištu u 2013. godini
1. siječnja 2013.
Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za gradske službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Sinja
12. siječnja 2013.

U tijeku je izrada Prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2013. godinu s ciljem planiranja i usmjeravanja rada Gradskog vijeća, a u svrhu obavljanja poslova iz djelokruga rada lokalne samouprave na području Grada Sinja.
    
Osnovu za izradu Programa čine poslovi i zadaci koji su Ustavom, zakonom i Statutom Grada Sinja stavljeni u nadležnost Gradskom vijeću.
    
Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 02/10) propisano je da pravo predlagati donošenje odluka i drugih općih akata ima svaki vijećnik, klub vijećnika, radno tijelo Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Sinja kao i predstavnici nacionalnih manjina ukoliko se radi o prijedlogu odluke kojom se uređuju pitanja značajna za nacionalne manjine, a da inicijativu za donošenje ili izmjenu odluka i drugih općih akata mogu dati građani, njihove udruge, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, te upravni odjeli Grada Sinja. 
    
Moli se, stoga, da prijedloge odluka i drugih općih akata čije uvrštavanje se predlaže u Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2013. godinu, te pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednicama Gradskog vijeća, dostavite u pisanom obliku u Ured Grada Grada Sinja koji je nositelj izrade Programa, najkasnije do 25. siječnja 2013. godine kako bi Gradsko vijeće Grada Sinja moglo donijeti svoj Program rada za 2013. godinu.

Odgovori

Skip to content