CIVILNA ZAŠTITA

VIJEĆE EUROPE JE KROZ PETNAESTAK SVOJIH DOKUMENATA NAGLASILO VAŽNOST ORGANIZACIJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE TE OSNOVALO SVOJE TIJELO ZA PRAĆENJE TIH POSLOVA - KOMISIJU ZA CIVILNU ZAŠTITU.

Jedno od temeljnih načela kojim se povode je da su poslovi civilne zaštite i odgovornost za pripravnost za katastrofe u nadležnosti lokalne samouprave. Tako i Ustav Republike Hrvatske u članku 135. kaže da « jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na… (između ostalih) protupožarnu i civilnu zaštitu.


Stipan Samardžić, upravni pravnik

Odgovorna osoba

+385 21 708 610


Stručni suradnik za rad s udrugama, poslove zaštite na radu i zaštite od požara.

Dokumenti vezani za zaštitu i spašavanje na području Grada Sinja: