Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 19. listopada 2015. godine održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja i Zapisnika sa izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja održane 21. rujna 2015. godine,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Sinja za razdoblje I-VI 2015. godine,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa,
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj,
7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Sinja za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.,
9. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na temelju ugovora,
10. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa javnih   potreba  u  sportu  Grada Sinja za 2015. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Sinja u 2015. godini,
11. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa javnih  potreba  u kulturi Grada Sinja za 2015. g.
12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Statuta Kulturno umjetničkog središta Sinj,
13. Prijedlog Odluke o Izmjene i dopuni Odluke o osnivanju javne gradske ustanove Gradska knjižnica Sinj, Sinj,
14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Statuta javne gradske ustanove, Gradske knjižnice Sinj,
15. Prijedlog Zaključka o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra označenog kao čest. zgr. 70/1 i 70/2, sve Z.U. 1091, K.O. Sinj i kulturnog dobra označenog kao čest.zgr. 1272 i 1273 i čest. zemljišta 481/1 i 481/2, sve Z.U. 969, K.O. Sinj,
16. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra –  puta, na dijelu čestice zemljišta 3617 k.o. Glavice.

Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.