Sastanak na temu realizacije projekta „Aglomeracije Sinj“
23. siječnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
24. siječnja 2019.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 30. siječnja 2019. godine (srijeda).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17 : 00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća; 
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća;

4. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu koji se nalaze na području Grada Sinja;
5. Prijedlog Odluke o uključenju Grada Sinja u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS);
6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja mješovite pretežno poslovne zone Trnovača;
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2019. g.;
8. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2019. godinu;
9. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi;
10. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu;
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za 2019. g.;
12. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Grada Sinja označenih kao čest.zgr. 725/1, površine 7838 m2 i 725/4, površine 12901 m2, obje upisane u Z.U. 617 k.o. Sinj u korist RH, Ministarstvo hrvatskih branitelja,a za potrebe izgradnje Veteranskog centra na lokaciji ex. vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju;
13. Prijedlog Odluke o pokretanju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja;
14. Izvješće o utrošku sredstava naknade za razvoj komunalno vodnih građevina na području Grada Sinja prikupljenih u 2017. godini;
15. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. za 2017. godinu s financijskim izvješćem za 2017. g.;

POTPREDSJEDNIK
Anđelko Bilandžić, v.r.