23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
25. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 11. svibnja 2016. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 23.  sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
  3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela (odbora) Gradskog vijeća Grada Sinja:
  3.1. Odbora za izbor i imenovanja
  3.2. Mandatne komisije
  3.3. Odbora za Statut,  Poslovnik i normativnu djelatnost
  3.4. Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja
  3.5. Odbora za predstavke i prijedloge
  3.6. Odbora za društvene djelatnosti
  3.7. Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju
  3.8. Odbora za međugradsku suradnju Grada Sinja
  3.9. Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“
  3.10. Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti
  3.11. Odbora za javna priznanja Grada Sinja
  3.12. Odbora za Proračun i financijsku kontrolu
 2. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja;
  5. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Sinj;
  6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za razvrgnuće suvlasničke zajednice s Marijom Bilić i Nadom Bilić iz Sinja;
  7. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Sinja;
  8. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora;
  9. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja, na temelju ugovora;
  10. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne signalizacije, na temelju ugovora;
  11. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora;
  12. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora;
  13. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja  nabave sadnog materijala na području Grada Sinja;
  14. Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja   premije osiguranja u poljoprivredi na području Grada Sinja;
  15. Prijedlog Zaključaka o ukidanju svojstava javnog dobra:
  15.1.  Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 1891 K.O. Lučane;
  15.2.  Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 16 K.O. Obrovac Sinjski
  16. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka evidentiranja stvarnog stanja javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstanih cesta u vlasništvu Grada Sinja za 2016. godinu;
  17. Prijedlog Plana utroška sredstava naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Sinja prikupljenih u 2015. godini i planiranih prikupiti u 2016. godini, 
  18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „Fine Gold“ d.o.o., Sinj za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja.

Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

Predsjednica:
Ivana Šabić, prof., v.r.