Odluka o dodjeli stipendija studentima Grada Sinja za akademsku godinu 2011./2012.
14. prosinca 2011.
Donacija gradonačelnika Sinja Ivice Glavana Policijskoj postaji Sinj
28. prosinca 2011.

Dana 27. prosinca 2011. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 16,30 sati održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1.Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća,
2.Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3.Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,
4.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2011. godini,
5.Prijedlog Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2011. godinu,
6.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2011. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2011. godini,
7.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2011. godinu,
8.Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu,
9.Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu,
10.Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 02/07 i 01/09),
11.Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja poticaja za zapošljavanje na području Grada Sinja,
12.Prijedlog Zaključka o osnivanju prava prava građenja na čestici zemljišta 177/220 Z.U. 1539, K.O. Turjaci,
13.Prijedlog Zaključka o osnivanju prava prava građenja na čestici zemljišta 177/221 Z.U. 1539, K.O. Turjaci,
14.Informacija Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja o provedenom postupku razmatranja Izvješća o radu udruga u kulturi, udruga civilnog društva i športskih udruga Grada Sinja za 2010. godinu i I. polugodište 2011. godine.