Počinje 6. izdanje Ljetne glazbene škole Sinj
10. srpnja 2023.
SINJ
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja javne gradske ustanove “Gradska Galerija Sikirica“ Sinj
13. srpnja 2023.
SINJ

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19-u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja, upućuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

(PISANO TESTIRANJE)

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada Grada Sinja na radno mjesto: Viši savjetnik za razvoj informatičkih sustava (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji je objavljen dana 23. lipnja 2023. godine, u „Narodnim novinama“, broj 68/2023, na oglasnoj ploči i web – stranici Grada Sinja,te na stranicama HZZ-e.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima prijavljenim na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja,a o čemu će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se putem pisanog testiranja kandidata i to iz slijedećih pravnih izvora:

• Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
• Opća Uredba o zaštiti podataka (SL EU L119)
• Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“,br.111/21).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se dana:

19. srpnja 2023.godine (srijeda) u 10:00 sati

Mjesto održavanja pisanog testiranja je Vijećnica Grada Sinja, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Dragašev prolaz 24, Sinj.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu, te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da kandidat, koji se navedenog dana ne odazove testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.

Pisani test za radno mjesto – Viši savjetnik za razvoj informatičkih sustava (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, sastojat će se od dvadeset (20) pitanja iz tri (3) pravna izvora. Kod većine pitanja trebati će se upisati točan odgovor, nadopuniti rečenicu ili obaviti odabir između ponuđenih odgovora.
Broj točnih odgovora biti će pomnožen s 0,50 što će dati broj bodova postignut na pisanoj provjeri od 1-10.
Testiranje traje 45 minuta.
O vremenu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obaviješteni, nakon provedene pisane provjere znanja putem e-mail adrese kandidata i web stranici Grada Sinja www.sinj.hr.

Postupak testiranja i usmenog intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja