2. IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.
5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 4. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 25. rujna 2017. godine  (ponedjeljak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje Zapisnika:
sa 3. sjednica Gradskog vijeća, od 9. kolovoza 2017. godine;
sa 1. Izvanredne (tematske sjednice) Gradskog vijeća od 28. kolovoza 2017.g.;
sa 2. Izvanredne (tematske sjednice) Gradskog vijeća od 04. rujna 2017.g.;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

 1. Prijedlog Deklaracije protiv projekta izgradnje termoelektrane Peruća (KKPE Peruća) ;
  4. Prijedlog Odluke o dopuni odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama;
  5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja;
  6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Program rada i razvoja Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja;
  7. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora novih članova i zamjenike članova Savjeta mladih;
  8. Prijedlog   Zaključka  o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke „DRAGA-SADRA“ d.o.o., Glavice, za kupnju nekretnine u  GZK-Sinj  po  javnom  natječaju objavljenom 01.09. 2017. god.
  9. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje dijela komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje uginulih životinja s javnih površina
  10. Prijedlog zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi –  puta na dijelu čestice zemljišta 1517/1 k.o. Sinj;
  11. Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite Grada Sinja za 2017. g. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
  12. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., Sinj za 2016. godinu s  financijskim izvješćem za 2016. godinu;
  13. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o., Sinj za 2016. godinu s  financijskim izvješćem za 2016. godinu;
  14. Izvješće društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o., Sinj o gospodarenju otpadom za 2016. godinu;

Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.