4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 09. listopada 2017. godine (ponedjeljak)Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednica Gradskog vijeća, od 25. rujna 2017. godine;

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017.g

* Zapisnik i ostali materijali za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća u formi prijedloga za nadopunu dnevnog reda sukladno čl. 120. st. 2. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13).

Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.