Gradsko kino Sinj d.o.o. – Bagatelna nabava, Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinju
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima
8. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 27/2016, za nabavu usluga fiksne telefonija i internet usluga za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru