STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 7.12.2021.
7. prosinca 2021.
SINJ
Obavijest o podjeli božićnica umirovljenicima
8. prosinca 2021.
SINJ

Javno savjetovanje otvoreno je od 07. prosinca do 17. prosinca 2021. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati putem odgovarajućeg obrasca do navedenog roka na e-mail adresu: info@sinj.hr

U materijalima se nalazi:
Opći dio Proračuna te posebni dio Proračuna i projekcije

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja, odnosno ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdatci po vrstama (ekonomska klasifikacija).

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda Proračuna i proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Ističemo da svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Razdjel, program, aktivnost, projekt) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Također bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja, te obrazloženje.