OSNOVNE INFORMACIJE

GRAD SINJ, ZEMLJOPISNO, GOSPODARSKO I KULTURNO-POVIJESNO SREDIŠTE CETINSKE KRAJINE, NAJVEĆI JE GRAD DALMATINSKOG ZALEĐA.

Sinj je grad u Hrvatskoj, koji administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji. Središte je Sinjske, a samim time i Cetinske krajine. Ukupna površina je 194,27 km2 . Prema posljednjem popisu stanovništva provedenom 2011. godine Sinj s užom okolicom ima 24 832 stanovnika, dok u samom gradu živi 11 448 stanovnika. Sinj je u Hrvatskoj i šire prepoznatljiv po Sinjskoj alci, viteškoj igri koja se u Sinju održava od početka 18. stoljeća, u znak pobjede nad turskim osvajačima.


Logo sinja

OPIS GRBA:

u plavome iznad srebrnog/bijelog alkara na konju zlatna/žuta kruna.Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske, na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje) i članka 11. Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave («Narodne novine» broj 94/98), povodom zahtjeva Grada Sinja, zastupanog po Gradonačelniku Grada Sinja, radi davanja odobrenja grba i zastave Grada Sinja, dana 25. rujna 2003.g. Klasa: UP/I-017-02/95-01/0002, Ur. Broj: 514-09-01-03-9, donijelo je RJEŠENJE o odobravanju Gradu Sinju da ima svoj grb i zastavu.


OPIS ZASTAVE:

zastava omjera 1:2 bijele boje sa grbom grada u sredini.

Idejno, likovno i grafičko rješenje grba i zastave Grada Sinja izradio je g. Damir Jenjić. Autorska i druga prava za grb i zastavu Grada Sinja pripadaju Gradu Sinju.

Statut grada Sinja

Statutom uređuju se obilježja Grada, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u područjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada.