Neuspio prvi pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća Grada Sinja
27. lipnja 2017.
U projektu „Sinj u sridu“ oglašena nova javna nadmetanja
30. lipnja 2017.

S obzirom na veći broj upita mještana naselja Radošić dajem informaciju sljedećeg sadržaja:

Grad Sinj nije poduzeo nikakve aktivnosti u smislu promjena u Prostornom planu uređenja grada Sinja a vezanih na prometnu infrastrukturu naselja Radošić. Planirani koridori Državnih cesta su u nadležnosti  Hrvatskih cesta d.o.o. za čije potrebe nisu ucrtavani nikakvi novi koridori na cijelom području JLS grada Sinja u proteklom periodu.

Gradonačelnica:
Kristina Križanac, struč.spec.oec