Poziv za dostavu ponuda – nabava ukapljenog naftnog plina za spremnike na sportskim objektima u vlasništvu Grada Sinja
5. ožujka 2019.
Gradonačelnica Kristina Križanac na sajmu turističke industrije ITB u Berlinu
6. ožujka 2019.

Naziv projekta:
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja – KK.06.3.1.03.0071

Kratak opis projekta: Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja prijavljen je i odobren za sufinanciranje u okviru Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Građenje reciklažnih dvorišta“ “, Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt uključuje izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja zajedno s provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti. Svrha projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Sinja.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Odlukom o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH od dana 12.02.2018.g. , za realizaciju Projekta odobreno je sufinanciranje u iznosu od 1.901.602,80 kuna bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda (84,9999994% prihvatljivih troškova).
Ukupna vrijednost projekta je 2.692.981,33 kuna, a Grad Sinj će sufinancirati projekt u iznosu od 791.378,53 kuna iz vlastitih sredstava.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.06.3.1.03.0071, Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja“ potpisan je od strane Posredničkog tijela razine 1 (PT1)/ Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, Posredničkog tijela razine 2 (PT2)/Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Korisnika/Grada Sinja u ožujku 2018.g.

Razdoblje provedbe projekta: Provedba projekta započela je u veljači 2018. godine, a većina aktivnosti izgradnje očekuje se u 2018. godini i 2019. godini po provedbi postupka javne nabave radova uređenja i opremanja reciklažnog dvorišta Grada Sinja, dok se provedba edukativno informativnih aktivnosti očekuje u prvim mjesecima 2019. godine. Projekt se planira provesti do svibnja 2019. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište Grada Sinja u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja.
Glavni cilj projekta uspostave reciklažnog dvorišta Grada Sinja je povećati stopu odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje.
Provedbom informativnih i edukativnih aktivnosti uz izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu projekta, očekuje se da građani neće više u istoj mjeri odlagati problematični otpad, glomazni otpad i druge korisne sastavnice komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad niti da će isti nepropisno odbaciti u okoliš, već da će ih se potaknuti na odvajanje korisnih sastavnica komunalnog otpada u reciklažnom dvorištu Grada Sinja. Pretpostavka je da će se boljim informiranjem građana o mogućnostima odvojenog prikupljanja komunalnog otpada – posebice o lokaciji reciklažnog dvorišta i mogućnostima predaje otpada bez naknade, podići svijest građana i njihova spremnost za sudjelovanje u odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Sinja.
Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. (NN 3/17) te ispunjavanju ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.

Za više informacija o Projektu kontaktirajte:

Grad Sinj
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom
Jelena Kekez-Poljak, mr.oec., v.d. pročelnica
Broj telefona +385 21 708 622
Broj telefaksa +385 21 826 591
Email: jelena.kekez@sinj.hr

Za više informacija o mogućnostima financiranja projekata putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj posjetite internetske stranice www.strukturnifondovi.hr