SINJ
Izvješće o visini troškova izbora za članove Vijeća mjesnih odbora i načinu njihova korištenja
4. srpnja 2023.
Besplatan prijevoz srednjoškolcima i tijekom srpnja
5. srpnja 2023.
SINJ

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN, br.: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 02/21), članka 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. Odluke o zakupu površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 05/20), Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, dana 03. srpnja 2023. godine, donio je Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija površina javne namjene za postavljanje privremenog objekta – štanda, naprava, pokretnih radnji – povodom Dana Alke i Velike Gospe 2023. godine.

Natječaj