logo_gradSinj_naslovna
Obavijest o Natječaju za dodjelu studentskih stipendija Grada Sinja za 2019./2020. akademsku godinu
1. listopada 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Obilježavanje 28. obljetnice od osnutka 126. brigade HV-a i Dana neovisnosti
2. listopada 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br.: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 10/09, 02/13 i 02/18), članka 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Sinja za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 03/12 i 06/15), Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč spec. oec., dana 25. rujna 2019. godine, donijela je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenog objekta – štanda, pokretne naprave, pokretne radnje ili kioska.

Javni natječaj možete preuzeti ovdje.