Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga „Usluga dezinfekcije i deratizacije javnih površina“
3. travnja 2023.
Grad Sinj korak bliže prometnom redarstvu
4. travnja 2023.
SINJ

Grad Sinj objavio je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godine.

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija – radija, televizije i elektroničke publikacije u 2023. godini.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Sinj, a na javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija radija, televizije ili elektroničke publikacije.

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Sinja.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u utvrđenom roku smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, s naznakom: „Ne otvaraj – Prijava na javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini“

Javni poziv