STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 31.3.2021.
31. ožujka 2021.
STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 1.4.2021.
1. travnja 2021.

Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, kao i članka 48., stavka 3. i članka 76., stavka 3. i 5. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06,150/08, 124/10, 86/12, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), a temeljem Odluke sa Upravnog odbora od 31. ožujka 2021. godine, Zajednica športskih udruga Grada Sinja objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijavu programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta Zajednice športskih udruga Grada Sinja u 2021. godini

I.

Predmet poziva je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu programa Javnih potreba u sportu, koje će sufinancirati Zajednica športskih udruga Grad Sinja (u daljnjem tekstu Zajednica) iz proračuna Grada Sinja u 2021. godini.

II.

Sredstvima iz proračuna Zajednice za 2021. godinu mogu se sufinancirati sljedeći programi iz područja sporta:

1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I DJELOVANJE ČLANICA ZAJEDNICE – Ovim programom će se financirati sve godišnje aktivnosti članica ove Zajednice ( troškovi treninga i natjecanja – troškovi organizacije i sudjelovanja na službenim natjecanjima), troškovi stručnog kadra, troškovi redovnog rada zajednice, ,troškovi organizacije manifestacija, liga, turnira i memorijala, specifični troškovi pojedinih sportova, troškovi investicijskog ulaganja klubova, dio troškova liječničkih pregleda, troškovi rekreativnih aktivnosti koje provode udruge, troškovi komunalnih usluga , troškovi zaposlenika u sportu te troškovi izdavačke djelatnosti u sportu te sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha).

III.

Pravo sudjelovanja u svim programima imaju sve pravne osobe stalne ili privremene članice Zajednice. Udruge koje nisu članice Zajednice a imaju sjedište(/prebivalište) u Gradu Sinju do 31. kolovoza 2021.godine, mogu prijaviti samo program održavanja manifestacija, liga , turnira i memorijala ukoliko je program od značaja za Grad Sinj, dok za program osoba s invaliditetom, također, do 31. kolovoza 2021.godine, mogu aplicirati sve pravne i fizičke osobe bilo kao provoditelji programa koji svoje programe provode s osobama s invaliditetom i osobama oštećena sluha s područja Grada Sinja ili kao korisnici sportaši koji sudjeluju u programima a imaju prebivalište u gradu Sinju.

Prijavitelji – klubovi/udruge koji zadovolje uvjete poziva, ostvaruju pravo na sufinanciranje temeljem PRAVILNIKA koji je sastavni dio ovog poziva.

IV.

Podnositelj prijave mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

– da je upisan u Registar udruga RH te da su tijela upravljanja podnositelja u mandatu;
– da je upisan u Registar športskih djelatnosti;
– da je upisan u Registar neprofitnih organizacija;
– da uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Sinja;
– da se protiv pravne osobe, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
– da je osigurao organizacijske i ljudske resurse za provođenje prijavljenog programa /projekta;
– da je namjenski utrošio financijska sredstva dodijeljena od Zajednice, a koja su iz proračuna Zajednice u prethodnoj godini; – da u godini za koju podnose prijavu nisu korisnici javnih sredstava za istu svrhu.
– da je uredno podnosio financijska izvješće FINI, te opisna i financijska izvješća Zajednici

V.

Prijave programa podnose se u pisanom obliku za svako programsko područje posebno. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obvezno sadrži:

1. U potpunosti ispunjen obrazac Opći podaci o nositelju programa (Obrazac br. 1. – Opći podaci),
2. Financijski plan programa, tj. planirani prihodi i rashodi predloženih programskih aktivnosti (Obrazac br. 2. – Financijski plan ),
3. Opći podaci o programu (Obrazac br. 3. – Podaci o programu ),
4. Obrasci programa koji se prijavljuju (Obrazac 4.A4.B4.C4.D4.E4.F – popunjavaju ga svi prijavitelji sukladno svojim afinitetima i priloženim uputama),
5. Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka (Obrazac br. 5.),
6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac br. 6.),
7. Izvadak iz Registra udruga (prilaže se elektronski izvadak iz Registra udruga – nalazi se na web stranici Ministarstva uprave ili rješenje o upisu u Registar udruga ne starije od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva),
8. Izvadak iz Registra športskih djelatnosti,
9. Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (elektronski izvadak iz Registra neprofitnih organizacija – Ministarstvo financija, ne stariji od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva),
10. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi – original ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave,
11. Potvrda uvjerenja nadležnog Suda da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe koja potpisuje dokumentaciju prijavitelja, ne starija od šest (6) mjeseci,
12. Preslike diploma o završenom fakultetu/školi/tečaju, tj. dokazi o osposobljenosti stručnog kadra pojedinog prijavitelja temeljem Zakona o športu.

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, ispisanim u elektronskom obliku, a koji su kao privitak sastavni dio ovog javnog poziva.

VI.

Prijedlozi Programa s popratnom dokumentacijom, pripremljeni u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno iznad prostorija Hit radija (Dom mladih), u zatvorenoj omotnici na adresu:

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA, Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, 21230 SINJ, s naznakom:
„Javni poziv – Program javnih potreba u sportu Zajednice športskih udruga Grada Sinja za 2021. godinu – NE OTVARATI“.

Na omotnici obvezno treba navesti ime/naziv i adresu pravne ili fizičke osobe – prijavitelja programa/projekta.

VII.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana od objave Poziva, a završava uključujući 30. travnja 2021. godine. Prijave koje se ne dostave u roku neće se razmatrati. Povjerenstvo može od prijavitelja zatražiti dodatna pojašnjenja ili nadopunu dokumentacije.

VIII.

Upravni odbor zajednice imenuje Povjerenstvo za provjeru pravovaljanosti prijava i izradu prijedloga sufinanciranja temeljenu na Pravilniku o kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Zajednice. Odluku o odabiru programa i visini iznosa sufinanciranja po prijavitelju predlaže Upravni odbor Zajednice na prijedlog Povjerenstva.

IX.

Prijavitelji će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni putem elektronske pošte najkasnije 8 dana od datuma donošenja odluke o sufinanciranju prihvaćenih projekata i programa te imaju mogućnost izjave prigovora u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti.

X.

Sa svim prijaviteljima koji se uvrste u sustav sufinanciranja potpisat će se ugovori kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Sinj, 31. ožujka 2021. godine