NABAVA REPLIKA ALKARSKOG ORUŽJA
8. ožujka 2018.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Usluge izrade studije izvedivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta Grada Sinja
8. ožujka 2018.

Dana 11. rujna 2017. godine Naručitelj Grad Sinj, temeljem članka 8. Pravilnika o pokretanju postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/17) objavljuje poziv za dostavu ponuda za:
Nabavu radova za sanaciju tvrđave „Grad“ u Sinju / Zapadni dio – prema jugu / Sanacija bivše rampe i glavni ulaz.
Rok za dostavu ponuda je 18. rujna 2017. godine do 13:00 sati bez obzira na način dostave ponuda. Pozivaju se ponuditelji da u narečenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

– Poziv za dostavu ponude

– Ponudbeni list

– Troškovnik

– Izjava o nekažnjavanju

– ESPD obrazac