Tko baca smeće na GZK?
12. listopada 2023.
Međunarodni je dan smanjena rizika od katastrofa, Sinj priprema pokaznu vježbu
13. listopada 2023.
LOGO SINJ

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja 2/21), Gradsko vijeće Grada Sinja, na svojoj 21. sjednici održanoj dana 2. listopada 2023., donijelo je Odluku o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće na području grada Sinja zbog popunjenosti kapaciteta.

Grad Sinj će osigurati dodjelu novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće na području grada Sinja zbog popunjenosti kapaciteta u 2023/2024 pedagoškoj godini.

Isplata pomoći iz prethodnog članka odnosi se na razdoblje od rujna 2023. godine do lipnja 2024. godine.

Novčana pomoć iznosi 150,00 eura po neupisanom djetetu.

Pravo na novčanu pomoć iz članka 1. mogu ostvariti djeca i roditelji s prijavljenim prebivalištem na području grada Sinja, koji su podnijeli zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić na području na području grada Sinja do 31. svibnja pod uvjetom da roditelji imaju prebivalište na području grada Sinja najmanje 1 (jednu) godinu prije podnošenja Zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić.

Za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći za djecu koja su ispunila uvjete za upis u dječje vrtiće na području grada Sinja, a nisu upisana zbog popunjenosti kapaciteta, roditelji podnose pisani zahtjev na posebnom obrascu.

Radi utvrđivanja prava roditelja na novčanu naknadu zbog nemogućnosti upisa djeteta u dječji vrtić, Grad Sinj zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.

Pravo na novčanu naknadu nemaju roditelji neupisane djece koja do 1. rujna 2023. godine nisu navršila godinu dana.

Ukoliko bi roditelj upisanog djeteta za vrijeme važenja ove Odluke odustao od upisa djeteta u vrtić može ostvariti naknadu za neupisano dijete.

Pravo na naknadu roditelj će ostvariti od prvog sljedećeg mjeseca od mjeseca predaje zahtjeva za naknadu.

Odluka