Podatci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u 2014. godini – drugi kvartal
11. srpnja 2014.
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Sinja
18. srpnja 2014.

          

Grad Sinj je u 2014. godini kandidirao još nekoliko projekata prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , te su ovih dana u Gradsku upravu pristigle odluke FZOEU o neposrednom sudjelovanju u Programu povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u iznosu od 600 000,00 kn, te odluka o neposrednom sufinanciranju nabave komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 547.000,00 kn. Što zajedno sa prethodno ostvarenim potporama prema Gradu Sinju u 2014. od strane Fonda za okoliš i energetsku učinkovitost čini iznos od 2.050.000,00 kn.