stacionar
Gradonačelnik Bulj osigurat će 8 kreveta za sinjski stacionar
23. prosinca 2021.
Odluka o poništenju nabave
24. prosinca 2021.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 29. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 75/2021, za nabavu usluge „Izrada idejnog tehnološkog rješenja za kompostanu“, objavljuje Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.