SINJ
OBAVIJEST GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA SINJA
9. svibnja 2023.
SINJ
Obavijest Gradskog izbornog povjerenstva
10. svibnja 2023.
logo dv bili cvitak sinj

DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ

Žankova glavica 3, 21 230 SINJ

KLASA: 601-08/23-01/46

UR.BROJ: 2181-8-09-23-02-1

Sinj, 9. svibnja 2023.g

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), Odluke Upravnog vijeća od 8. svibnja 2023.g i čl. 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bili cvitak Sinja,  objavljuje se:

O B A V I J E S T

o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj

za pedagošku godinu 2023./2024.

I. Upisi se provode za sve jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj (Sinj, Brnaze, Glavice, Turjaci, Obrovac Sinjski).

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište ili boravište na području Grada Sinja. U jasličke programe Vrtića može se upisati dijete koje do 31. kolovoza 2023.g navršava 1 (jednu) godinu života, u vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31. kolovoza 2023.g navršava 3 (tri) godine života.

II. Prijave za upis djece zaprimaju se od :

15. svibnja 2023.g (ponedjeljak) do 31. svibnja 2023.g (srijeda)

svakim radnim danom u vremenu od 09.00 – 12.00 sati i od 15.00 – 18.00 sati

na adresi DV Maslačak, K. Branimira 3, 21230 Sinj u prostorijama stručnog tima.

Obavezno je na upis doći s djetetom.

III. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija

Prijavu za upis djeteta za 2023./2024. pedagošku godinu – obrasci dostupni u vrtiću i na web stranici i ispod ove objave

Upitnik za roditelje – obrasci dostupni u vrtiću i na web stranici i ispod ove objave

Preslika rodnog lista za dijete, te za ostalu maloljetnu djecu u obitelji

Uvjerenje o prebivalištu (ili boravištu) roditelja iz MUP-a ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja

Potvrda o zaposlenosti roditelja – elektronski zapis o radno-pravnom statusu s HZMO za oba roditelja

Potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu i procijepljenosti predškolskog djeteta prije upisa u vrtić

b) Prilikom podnošenja Prijave za upis roditelj je dužan priložiti dokumentaciju i dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

Za dijete:

preslika rodnog lista

potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne starije od dva mjeseca od dana podnošenja Prijave

dokaz o prebivalištu ili boravištu

Za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata:

rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata roditelja

Za dijete zaposlenih roditelja

potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)

za roditelje zaposlene u inozemstvu ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu

Za dijete samohranog roditelja:

smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrdu o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam uzdržava dijete

Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)

presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni učenici/studenti:

potvrda škole ili fakulteta o statusu redovnog učenika/studenta (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja Prijave)

Za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece:

rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih za svu djecu

Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:

rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb

Za dijete roditelja s invaliditetom

potvrda da je roditelj upisan u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Za dijete korisnika doplatka za djecu:

rješenje ili potvrdu/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu

Za dijete s teškoćama:

nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

Za dijete stranog državljanina:

dokaz nadležnog tijela o statusu djeteta

IV. Odluka Povjerenstva za upis djece objavit će se javno na oglasnim pločama svih vrtićkih jedinica te na službenoj web stranici vrtića i to kao zbirne liste tijekom najkasnije do 1. srpnja 2023. godine zajedno sa popisom djece koja nisu primljena. Za objavu rezultata upisa djece u programe predškolskog odgoja koristiti će se posebne Šifrirane lozinke koje će biti dodijeljene svim podnositeljima zahtjeva.

V. Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku Povjerenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo na prigovor, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Prigovori se zaprimaju u tajništvu vrtića DV Bili cvitak , Žankova glavica 3, Sinj.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora s Dječjim vrtićem od 16. kolovoza 2023. godine do 31. kolovoza 2023.godine u prostorijama uprave vrtića na adresi Žankova glavica 3.

Ravnateljica:

Mirjana Pavić, prof