Javni natječaj za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta-štanda, naprava, pokretnih radnji, povodom Dana Alke i Velike Gospe
6. srpnja 2015.
SWOT RADIONICE“ U SKLOPU IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA SINJA ZA RAZDOBLJE 2015.-2020. GODINA
13. srpnja 2015.

Nakon što su rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja, postali konačni, pristupilo se konstituiranju vijeća mjesnih odbora. Vijeće mjesnog odbora se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina svih članova vijeća.  U otvorenom roku od 30 dana od objave konačnih rezultata izbora, izborom predsjednika i dopredsjednika mjesnog odbora uspješno je konstituirano 12 od 14 vijeća mjesnih odbora. Budući da na konstituirajućoj sjednici Vijeća MO Sinj i na konstituirajućoj sjednici Vijeća MO Turjaci nisu izabrani predsjednici, ti mjesni odbori nisu konstituirani, te će ovlašteni sazivač u narednom roku od 30 dana od dana kada su prethodne sjednice trebale biti održane ponovno sazvati konstituirajuću sjednicu za Mjesni odbor Sinj kao i konstituirajuću sjednicu za Mjesni odbor Turjaci.

Podaci o  izabranim predsjednicima i dopredsjednicima vijeća mjesnih odbora