Uskoro radovi na Petrovcu, pripremite se na novu regulaciju prometa
25. travnja 2023.
Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu usluge „Usluga kontinuiranog savjetovanja u području vođenja projekata gradnje i pristupa financiranju za projektno financirani razvoj“
25. travnja 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja“, br.2/23, u nastavku teksta: Pravilnik), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 9. stavak 2. Pravilnika, ev.broj. 54/2023, za nabavu usluge „Usluga izrade Izvedbenog projekta (plan oplate i plan armature) za rekonstrukciju dogradnjom i nadogradnjom dječjeg vrtića u Glavicama“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. Odluka sa Zapisnicima se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude s pripadajućim Zapisnicima