Gradonačelnik Bulj još jednom zaustavio dovoz smeća iz Vrgorca
13. studenoga 2023.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu robe „Nabava lampiona“
13. studenoga 2023.
SINJ

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 98/19, 144/20), članka 52. Statuta Grada Sinja ( Službeni glasnik Grada Sinja br. 2/21) i Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć učenicima osnovnih škola (Službeni glasnik Grada Sinja 14/23), gradonačelnik Grada Sinja dana 10. studenog 2023. godine donio je Odluku o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć učenicima osnovnih škola u 2023. godini.

Odluku možete preuzeti ovdje.