Priopćenje za javnost
5. svibnja 2011.
Odluka o stavljanju izvan snage obvezatnih uputa
5. svibnja 2011.

Na temelju čl. 48. i čl. 61. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 53. Statuta Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br.10/09) i članka 2. i 3. Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima («Službeni glasnik Grada Sinja» br.10/02, 02/03 i 06/09), Gradonačelnik Grada Sinja dana 05. svibnja 2011. godine donio je

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Sinja