Stožer cz grada Sinja
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 3.7.2020.
3. srpnja 2020.
stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 4.7.2020.
4. srpnja 2020.
logo grad sinj

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj: 125/11, 64/15, 112/18 ) u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19), članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 1/12), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09, 02/13 i 02/18), Gradonačelnica Grada Sinja dana 29.lipnja.2020. godine, donijela je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora – u poslovnom objektu Dom mladih u Sinju.

Odluku možete pruzeti ovdje.