stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 03.11.2020.
3. studenoga 2020.
stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 04.11.2020.
4. studenoga 2020.
logo grad sinj

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br.: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 10/09, 02/13 i 02/18), članka 10. Odluke o zakupu površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.: 05/20), Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč spec. oec., dana 30. listopada 2020. godine, donijela je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenog objekta – pametne autobusne stanice, uz Državnu cestu D1, na autobusnom ugibalištu u Vukovarskoj ulici – nasuprot ulaza u Konzum, dio č.z. 559/2, K.O. Sinj.

Odluku možete preuzeti ovdje.