Potpisani ugovori s poljoprivrednicima
2. listopada 2023.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge „Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva za djecu vrtićke i predškolske dobi“
5. listopada 2023.
SINJ

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19-u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja, upućuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

(PISANO TESTIRANJE)

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada Grada Sinja na radno mjesto: Referent za poslove pisarnice i uredsko poslovanje (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji je objavljen dana 22. rujna 2023. godine, u „Narodnim novinama“, broj 109/2023., na oglasnoj ploči i web – stranici Grada Sinja.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima prijavljenim na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja,a o čemu će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se putem pisanog testiranja kandidata i to iz slijedećih pravnih izvora:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19, 144/20)
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
  3. Statut Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br.02/21),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, br.75/21).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se dana: 10. listopada 2023. godine (utorak) u 10:00 sati.

Mjesto održavanja pisanog testiranja je Vijećnica Grada Sinja, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Dragašev prolaz 24, Sinj.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu, te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da kandidat, koji se navedenog dana ne odazove testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.

Pisani test za radno mjesto – Referent za poslove pisarnice i uredsko poslovanje (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca sastojat će se od dvadeset (20) pitanja iz četiri (4) pravna izvora. Kod većine pitanja trebati će se upisati točan odgovor, nadopuniti rečenicu ili obaviti odabir između ponuđenih odgovora.

Broj točnih odgovora biti će pomnožen s 0,50 što će dati broj bodova postignut na pisanoj provjeri od 1-10.

Testiranje traje 45 minuta.

Kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju bit će pozvani na usmeni intervju.

O vremenu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obaviješteni, nakon provedene pisane provjere znanja putem e-mail adrese kandidata i web stranice Grada Sinja www.sinj.hr.

Postupak testiranja i usmenog intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja