SINJ
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto: Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i komunalnu infrastrukturu
20. lipnja 2023.
SINJ
Poziv na usmeni intervju za radno mjesto: Viši stručni suradnik za riznicu i računovodstvo
20. lipnja 2023.
SINJ

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11.04/18,112/19-u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih za radno mjesto: Referent-komunalno-prometni redar (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. J. S., Sinj, rođ. 27. 07. 1987. god.,
  2. V. J., Glavice, rođ. 08.11.1985. god.,

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 2.

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Sinja, imenovanim kandidatima upućuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili:

na natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Upravni odjel za komunalni sustav, na radno mjesto: Referent-komunalno-prometni redar (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji je objavljen 12. svibnja 2023. godine, u „Narodnim novinama“, broj 51/2023, te 13. svibnja 2023.g., na oglasnoj ploči i web – stranici Grada Sinja,da pristupe u utorak – 27. lipnja 2023. godine u 09:00 sati, na pisano testiranje.

II. Mjesto održavanja pisanog testiranja je Vijećnica Grada Sinja, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Dragašev prolaz 24, Sinj.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da kandidat, koji se navedenog dana ne odazove testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Pisani test za radno mjesto – Referent-komunalno-prometni redar (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, sastojat će se od 20 pitanja iz 7 područja. Kod većine pitanja trebati će se upisati točan odgovor, nadopuniti rečenicu ili obaviti odabir između ponuđenih odgovora.
Broj točnih odgovora biti će pomnožen s 0,50 što će dati broj bodova postignut na pisanoj provjeri od 1-10.
Testiranje traje 45 minuta.
Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Sinja (www.sinj.hr) dana 13. svibnja 2023. godine.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje, navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web stranici Grada Sinja www.sinj.hr

IV. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Sinja i web stranici Grada Sinja www.sinj.hr
Osim toga, Povjerenstvo će, putem web stranice i kontakt emaila ili telefona navedenih u prijavama, obavijestiti sve kandidate koji pristupe testiranju o objavi rezultata na web stranici Grada Sinja.
Usmeni intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja, odnosno opisanog testiranja.

V. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

VI. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Sinja.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Irena Mišević, dipl.iur.,v.r.