„Neću dozvoliti HEP-u da harači moj narod“
16. kolovoza 2022.
SINJ
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA UPRAVLJANJE INTERPRETACIJSKO-EDUKACIJSKIM CENTROM
18. kolovoza 2022.
SINJ

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(„NN“33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17,98/19,144/20) i članka 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ 2/21), Grad Sinj raspisuje sljedeći javni

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA UPRAVLJANJE TVRĐAVAMA GRAD I KAMIČAK

Poziv možete preuzeti ovdje.