PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA JE TEMELJNO LJUDSKO PRAVO KOJE SE ŠTITI USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE, EUROPSKOM KONVENCIJOM O LJUDSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA, KONVENCIJOM O PRISTUPU INFORMACIJAMA, MEĐUNARODNIM UGOVORIMA I ZAKONOM O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA.
Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa uz ograničenja propisana zakonom, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom. Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji i ponovnu uporabu informacije najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Grad Sinj javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Grada Sinja na sljedeće moguće načine:
  • putem telefona na broj: 021 708 631 ili putem faksa na broj: 021 826 591
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pristup.informacijama@sinj.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • poštom na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • osobno na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenica za informiranje

+385 21 708 631


Faks: +385 21 826 591 Adresa: Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj