Prvo dijete rođeno u sinjskom rodilištu u 2013. godini
1. siječnja 2013.
Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za gradske službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Sinja
12. siječnja 2013.

U tijeku je izrada Prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2013. godinu s ciljem planiranja i usmjeravanja rada Gradskog vijeća, a u svrhu obavljanja poslova iz djelokruga rada lokalne samouprave na području Grada Sinja.
    
Osnovu za izradu Programa čine poslovi i zadaci koji su Ustavom, zakonom i Statutom Grada Sinja stavljeni u nadležnost Gradskom vijeću.
    
Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 02/10) propisano je da pravo predlagati donošenje odluka i drugih općih akata ima svaki vijećnik, klub vijećnika, radno tijelo Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Sinja kao i predstavnici nacionalnih manjina ukoliko se radi o prijedlogu odluke kojom se uređuju pitanja značajna za nacionalne manjine, a da inicijativu za donošenje ili izmjenu odluka i drugih općih akata mogu dati građani, njihove udruge, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, te upravni odjeli Grada Sinja. 
    
Moli se, stoga, da prijedloge odluka i drugih općih akata čije uvrštavanje se predlaže u Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2013. godinu, te pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednicama Gradskog vijeća, dostavite u pisanom obliku u Ured Grada Grada Sinja koji je nositelj izrade Programa, najkasnije do 25. siječnja 2013. godine kako bi Gradsko vijeće Grada Sinja moglo donijeti svoj Program rada za 2013. godinu.