PRORAČUN GRADA SINJA

kao gradonačelnica grada Sinja želim da glavni dokument grada Sinja, a to je njegov Proračun, bude već u prvoj radnoj verziji dostupan javnosti. Želim da transparentnost donošenja Proračuna postane naša praksa, u kojoj ćemo zajedno doprinositi razvoju Grada i njegovanju socijalne osjetljivosti, kao i razvoju civilnog društva i sektora sporta i kulture, a da građani pritom imaju uvid u prihode i rashode Grada Sinja kako bi dobili potpunu i transparentnu informaciju o trošenju gradskog novca.

Gradonačelnica Kristina Križanac, struč.spec.oec.


2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016