Arhiva planova nabave
8. ožujka 2018.
Poduzetnice Sinj kongres jugoistocna europa
Poduzetnice Grada Sinja na Kongresu poduzetnica jugoistočne Europe u Zagrebu
10. ožujka 2018.

 

Odluka o izmjeni Odluke o izradi UPU-a ex Dalmatinka sjever 

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ex Dalmatinka sjever

Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („NN” br. 80/13, 153/13, 75/15,12/18, 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni strategije, plana i programa na okoliš („NN” 3/17), te članka 52. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/21), Gradonačelnik Grada Sinja, donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ex Dalmatinka sjever.

Odluka

 

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Sinja

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja

 

Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja

Gradsko vijeće Grada Sinja je na 4. izvanrednoj (tematskoj) sjednici održanoj 22. i 24. svibnja 2023.g. donijelo Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja 8/2023).
Uz postupke izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog uranističkog plana Grada Sinja, vođen je i postupak Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja te su za sve dokumente u izradi provedene jedinstvene javne rasprave s javnim uvidima i javnim izlaganjima.

Postupak strateške procjene završava izvješćem o provedenom postupku strateške procjene utjecaja planova na okoliš koje je izradio Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje Grada Sinja, kao nadležno tijelo. Obveza podnošenja izvješća i njegov sadržaj propisana je odredbom članka 73. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 152/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 3/17). O izvješću, donesenoj strategiji, prostorno planskoj dokumentaciji, nadležno tijelo informira javnost te tijela i osobe određene posebnim propisima koja su sudjelovala u postupku strateške procjene. Izvješće sadrži pregled provedenog postupka strateške procjene odnosno načina kako je izrađena strateška studija.

S ciljem redovitog objavljivanja informacija o okolišu, a sukladno članku 156. stavak 1. podstavak 8. Zakona o zaštiti okoliša te člancima 3. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08), Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPU-a Grada Sinja i Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja, objavljuje se u cijelosti na internetskim stranicama u trajanju od 30 dana od dana objave na internetskim stranicama Grada Sinja i nalazi se na poveznici: IZVJEŠĆE

 

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA SINJA

1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA – NAMJENA
1.2. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA – MREŽA DJELATNOSTI
1.3. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA – PROMET
1.4. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA – PTK
2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MEŽE – EG
2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – VODA
2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – ODVODNJA
3.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – P.S.U.
3.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – P.S.M.
3.3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – O.K.
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja Grada Sinja, odredbe pročišćeno

Službeni glasnik 8/23

 

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA GRADA SINJA

1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja, odredbe za provedbu
2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja, obrazloženje

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2.1. PROMET
2.2. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV
2.3. VODOOPSKRBA
2.4. ODVODNJA OTPADNIH VODA
3.1. UVJETI KORIŠTENJA
3.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA
3.3. PODRUČJA POSEBNIH MJERA
3.4. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA – MJERE ZAŠTITE U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA
4.1. GP SINJ, DIO GLAVICE, DIO BRNAZE
4.2. GP GLAVICE, SINJ
4.3. GP BRNAZE
4.4. GP TURJACI
4.5. GP RADOŠIĆ
4.6. GP LUČANE
4.7. GP KARAKAŠICA, SUHAČ, ČITLUK
4.8. GP BAJAGIĆ
4.8.a. GP BAJAGIĆ
4.9. GP OBROVAC
4.9.a. GP OBROVAC
4.10. GP GLJEV
4.11. GP ZELOVO

 

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Detaljnog plana uređenja mješovite-pretežito poslovne zone Trnovača – Sinj

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA MJEŠOVITE-PRETEŽITO POSLOVNE ZONE TRNOVAČA-SINJ

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA MJEŠOVITE-PRETEŽITO POSLOVNE ZONE TRNOVAČA-SINJ

 

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Mješovite – pretežito poslovne zone TRNOVAČA – Sinj

21.07.2022.

Grad Sinj, Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje, sukladno čl. 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine” 3/17) i čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08), objavljuje informaciju o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Mješovite – pretežito poslovne zone TRNOVAČA – Sinj. Odluka o započinjanju predmetnog postupka dostupna je ispod ove objave. Ova Odluka se objavljuje na web stranici Grada Sinja (www.sinj.hr).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za imovinu i prostorno uređenje.

Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na klasu: 350-01/21-01/48.

Odluka

 

Odluka o izradi ID DPU Mješovite- pretežito poslovne zone Trnovača-Sinj

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš ID DPU Trnovača

 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

 

ZAHTJEV ZA IZMJENU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA

ZAHTJEV ZA IZMJENU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SINJA

 

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja, Prijedlogu ID GUP-a Grada Sinja i Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja u vremenu od 19. svibnja do 26. svibnja 2022.g.

Dokumente Prijedlog ID PPU, Prijedlog ID GUP i SSPUO možete preuzeti od 19. svibnja 2022. g. na ovom linku: Dokumenti

 

Javno izlaganje o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja te o Studiji strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja, održat će se dana 24. veljače 2021. (srijeda) s početkom u 12:00 sati, putem livestream servisa koji omogućava interakciju sudionika rasprave tako da omogućava postavljanje pitanja te davanje odgovora na postavljena pitanja, a sve dodatne informacije, način pristupa i sudjelovanja bit će pravovremeno objavljeni na web stranici Grada Sinja.

 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja te o Studiji strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

Link za pristup:
https://us02web.zoom.us/j/84117660819

 

Dokumente Prijedlog ID PPU, Prijedlog ID GUP i SSPUO možete preuzeti na ovom linku: Dokumenti

Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu ID

Odluka

Zaključak

 

Javno izlaganje o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja, o Prijedlogu ID GUP-a Grada Sinja te o Studiji strateške procjene o utjecaju na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja, će se održati putem livestream servisa koji omogućava interakciju sudionika rasprave tako da omogućava postavljanje pitanja te davanje odgovora na postavljena pitanja, u petak 30. listopada 2020. s početkom u 12:00 sati.

Link za pristup: https://us02web.zoom.us/j/85171482999

Dokumente Prijedlog ID PPU, Prijedlog ID GUP i SSPUO možete preuzeti na ovom linku: Dokumenti

Geografski informacijski sustav (GIS) Grada Sinja