Započele pripreme na rekonstrukciji kule sa satom na Kamičku
15. rujna 2017.
Objava I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu
19. rujna 2017.

Dana 18.09.2017. godine u Uredu gradonačelnice održan je radni sastanak  Savjeta za prostorno  uređenje grada Sinja. Tema sastanka je bila upoznavanje gradonačelnice sa problematikom koja je uočena prilikom rada Savjeta. Uz uvažavanje struke, te razumijevanje potreba iskazanih kroz podnesene zahtjeve, gradonačelnica je prihvatila prijedlog Savjeta da se kroz redovni postupak naprave korekcije tekstualnog dijela GUP-a, kako bi onima koji ne  narušavaju urbanističko-ambijentalnu cjelinu omogućila rekonstrukciju i gradnju.  Zaključak je da Savjet izradi prijedlog izmjena tekstualnog dijela GUP-a koji će biti osnova Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni GUP-a  – tekstualni dio, kojeg će gradonačelnica predložiti Gradskom vijeću grada Sinja na  donošenje.