logo_gradSinj_naslovna
Odluka o odabiru kandidatkinja na projektu „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena”, „Susjede brinu o susjedima”
22. siječnja 2019.
20. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
24. siječnja 2019.

Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac održala je dana 22. siječnja 2019. godine radni sastanak s direktorom društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., Sinj, g. Milanom Smoljom i njegovim zamjenikom Stipom Marasom, te punomoćnicom korisnika izvlaštenja VIOCK d.o.o. Sinj, Dianom Breko, na kojem je tema bila dinamika realizacije projekta Aglomeracije Sinj, koji je Vlada RH proglasila strateškim investicijskim projektom RH.
Gradonačelnica je uvodno naglasila da je ovo za Grad Sinj krucijalni infrastrukturni projekt, od posebnog interesa za osiguranje i poboljšanje kvalitete života građana i gospodarstvenika na području obuhvata cijeloga projekta, u čiju realizaciju je potrebno uložiti sve snage i angažirati postojeće resurse na realizaciji istoga.
Predstavnici VIOCK-a d.o.o. s punomoćnicom, izvijestili su gradonačelnicu da se imovinsko-pravni odnosi rješavaju pred nadležnim tijelom državne uprave, te da je do sada riješeno 61 % svih čestica
zemljišta, a da se paralelno radi na uknjižbi ustanovljenja prava služnosti u zemljišnim knjigama.
Postupci ishođenja građevinskih dozvola za sve podsustave prikupljanja i odvodnje otpadnih voda su završeni, kao i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Baraći, ulice Borićevac i A.K. Miošića, dok je u pripremi projektna dokumentacija za vodospremu SINJ GRAD 1, vodospremu SINJ-RADOŠIĆ i rekonstrukciju tlačnog cjevovoda cjevovoda CS RUDA – VS RUDA.
Zaključno je konstatirano da bi trebalo ubrzati dinamiku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na preostalim česticama zemljišta, pretežno u vlasništvu fizičkih osoba, te da na tu temu direktor VIOCK-a d.o.o. Sinj, s punomoćnicom, žurno održi sastanak sa zaposlenicima raspoređenim na postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, sve u cilju što bržeg rješavanja istih i sve uz naročito uvažavanje činjenice da je ovaj projekt proglašen strateškim projektom RH, te bi kao takav
trebao imati prioritet u postupanju nadležnih tijela.
Sljedeći sastanak/koordinaciju, gradonačelnica je zakazala za 4. veljače 2019. godine, na kojem će biti prezentirani svi poslovi obavljeni u razdoblju između dvije koordinacije.