SIKIRICA
Gradonačelnik čestitao Stipi Sikirici 90. rođendan
28. travnja 2023.
SINJ
18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
29. travnja 2023.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 2/10, 2/13 i 2/21) sazivam 18. Sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 4. svibnja 2023. godine (četvrtak) u 17 sati.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine,
 4. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke RAND SHIPYARD d.o.o., Kaštel Sućurac, Cesta dr. Franje Tuđmana 185, za kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac-Sinj po javnom natječaju objavljenom 28. siječnja 2023. godine,
 5. Prijedlog Zaključka o isključenju kupca MP WIRE ROPES d.o.o., Split, Hektorovićeva 20 (koje sada* posluje pod tvrtkom BRZINA ZVUKA d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 10) iz postupka kupoprodaje zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, po javnom natječaju objavljenom 11. prosinca 2017. godine,
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva CREATIVE DESIGN d.o.o. iz Grohota, Općina Šolta, za dodatno produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju sporazuma o podjeli javne ustanove dječji vrtić Bili cvitak Sinj i osnivanju javne gradske ustanove dječji vrtić Bili cvitak Sinj,
 8. Prijedlog Odluke o podjeli DV Bili cvitak Sinj i osnivanju novog dječjeg vrtića,
 9. Prijedlog Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja,
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku na zaključivanje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa „Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine“ d.o.o. i Grada Sinja,
 11. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za raspisivanje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Sinja,
 12. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu,
 13. Prijedlog Statuta Gradske knjižnice Sinj,
 14. Prijedlog Zaključka o donošenju provedbenog plana unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Sinja za 2023. godinu,
 15. Izvješće o stanju zaštite od požara za područje Grada Sinja za 2022. godinu,
 16. Odluka o postupcima prilikom raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Sinja,
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na tekst Dodatka I Ugovora o zakupu poslovnog prostora, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Klasa: 372-01/13-01/3, Ur.broj: 2175/01-03-18-14 od 7. svibnja 2018.),
 18. Prijedlog plana davanja koncesije za 2023. godinu,
 19. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalno-prometnog redara,
 20. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.10. – 31.12.2022.,
 21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za razdoblje od siječnja – prosinca 2023. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Petar Župić, ing., v.r.