STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 19.1.2021.
19. siječnja 2021.
LOGO SINJ
Grad Sinj objavio Javni natječaj za dodjelu potpora za obranjene diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja u 2020. i 2021. godini
19. siječnja 2021.
LOGO SINJ

Dana 29. prosinca 2020.g. sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi radova – Sanacija odlagališta komunalnog otpada Mojanka – dio I faze koja čini funkcionalnu cjelinu sa izvođačem radova G.T. trade d.o.o., Spinčićeva 2d, 21000 Split, OIB: 27976544334.


Vrijednost radova je 5.549.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno ukupno 6.936.250,00 HRK s PDV-om što obuhvaća sve radove predviđene ugovornim troškovnikom s rokom izvođenja od 12 mjeseci.


Cjelokupni stručni nadzor nad radovima vršiti će tvrtka „Meritum inženjering“ d.o.o. , Poljička cesta 32, Split OIB: 77837920878, a vrijednost ugovorene usluge je 144.000,00 kn bez PDV, odnosno 180.000,00 sa PDV-om.


Radovi će se odvijati temeljem glavnog projekta „Proširenje, sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I faza, izrađenog od strane Hršak & Hršak d.o.o. , Radićeva 32, Zagreb, te temeljem Izmjene i dopune građevinske dozvole Klasa:UP/I-361-03/20-01/000116, Ur.br.:2181/1-11-00-05/01-20-0007.


Temeljem Ugovora o sufinanciranju Klasa: 024-04/14-03/4 ur.br.563-01/01-14-7 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirati će 75% ukupnog troška Sanacije odlagališta komunalnog otpada Mojanka.