logo_gradSinj_naslovna
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Sinja
7. studenoga 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Informacija o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja
8. studenoga 2019.

U okviru redovnog programa komunalnog održavanja nerazvrstanih cesta i ulica Grada Sinja, završeni su radovi na uređenju i asfaltiranju cesta na području Mjesnog odbora Gljev. Asfaltirano je gotovo 400 metara cesta i prilaza u više zaseoka u Gljevu, u sklopu čeka su cesta pored crkve, ulice u zaseoku Maleši, Bilokapići i Devići, te još manjih ulica i prilaza.