Upozorenje građanima da ne izlaze vani, odgođeni programi Adventa
16. prosinca 2023.
Prijedlog za dopunu dnevnog reda 23. sjednice Gradskog vijeća
17. prosinca 2023.

U tijeku je izrada Prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2024. godinu s ciljem planiranja i usmjeravanja rada Gradskog vijeća, a u svrhu obavljanja poslova iz djelokruga rada lokalne samouprave na području Grada Sinja.

Osnovu za izradu Programa čine poslovi i zadaci koji su Ustavom, zakonom i Statutom Grada Sinja stavljeni u nadležnost Gradskom vijeću.

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ 2/10 , 2/13, 2/21) propisano je da pravo predlagati donošenje odluka i drugih akata ima svaki vijećnik, klub vijećnika, radno tijelo Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Sinja kao i predstavnici nacionalnih manjina ukoliko se radi o prijedlogu odluke kojom se uređuju pitanja značajna za nacionalne manjine, a da inicijativu za donošenje ili izmjenu odluka i drugih općih akata mogu dati građani, njihove udruge, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, te upravni odjeli Grada Sinja.

Moli se, stoga, da prijedloge odluka i drugih akata čije uvrštavanje se predlaže u Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2024. godinu, te pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednicama Gradskog vijeća, dostavite do 31. prosinca 2023. godine kako bi Gradsko vijeće Grada Sinja moglo donijeti svoj program rada za 2024. godinu.

Program rada

Predsjednik Gradskog vijeća
Petar Župić, v. r.