Gradonačelnica Sinja primila uspješne učenike
3. srpnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna
Odgovori na pitanja koja su se pojavila tijekom postupka javne nabave za radove za Interpretacijsko edukacijski centar “Sinjska alka” na hipodromu Sinj
5. srpnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09 i 02/13), članka 4. Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Sinja za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. («Službeni glasnik Grada Sinja» broj 3/12 i 6/15), Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč. spec. oec.; dana 02. srpnja 2018. godine, donijela je Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta – štanda, naprava, pokretnih radnji – povodom Dana Alke i Velike Gospe.

Natječaj možete preuzeti ovdje.