Gradonačelnik Bulj omogućit će prodaju cvijeća i svijeća na blagdan Svih svetih
18. listopada 2023.
Upozorenje na opasne vremenske pojave!
20. listopada 2023.
SINJ

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 02/21) i članka 11. Odluke o uvjetima i raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 08/11,09/11, 11/11, 03/15, 04/15 i 03/20), gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, dana 17. listopada 2023. godine, objavljuje Natječaj za prodaju/osnivanje prava građenja građevinskog zemljišta
na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj.

  1. Zaključak
  2. Natječaj
  3. Opći i posebni uvjeti
  4. Upute ponuditeljima
  5. Grafički prikaz