Panoramska web kamera ponovno u funkciji
29. siječnja 2018.
Otvaranje javne rasprave o Nacrtu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja
30. siječnja 2018.

Zaključkom Gradonačelnice Grada Sinja Klasa: 350-01/17-01/040 Ur.br. 2175/01-03-18-14 od 17. siječnja 2018. godine, utvrđen je Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (u daljnjem tekstu: ID GUP-a Grada Sinja) i isti stavljen na  javnu raspravu.  Prijedlog ID GUP-a Grada Sinja možete pogledati niže u tekstu.

01 – ID GUP Sinj – Sažetak za javnost

02 – ID GUP Sinj – Obrazloženje

03 – ID GUP Sinj – Odredbe za provođenje – Prijedlog za JR

04 – ID GUP Sinj – Odredbe za provođenje – Pročišćeni tekst – prijedlog za JR