Zaključen novi ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK Sinj
19. rujna 2018.
logo_gradSinj_naslovna
16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
20. rujna 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 26. rujna 2018. godine (srijeda).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17:00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća te 5 ., 6. i 7. Izvanredne sjednice GV-a
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća;
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja

4.1 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za izbor i imenovanja, te imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
4.2 Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti,
4.3 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj,
4.4 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za Proračun i financijsku kontrolu,
4.5 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za društvene djelatnosti, te imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
4.6 Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“,
4.7 Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za međugradsku suradnju,
4.8 Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti,
4.9 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
4.10 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za predstavke i prijedloge,

5.1.  Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu ;

5.2. Obrazloženje Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;

6. 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 1-6.2018.g.
6.2. Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 1-6.2018.g.

7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja;
8. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja;
9. Prijedlog Odluke o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja;
10. Prijedlog Zaključka o dodjeli Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na korištenje zgrade koja se nalazi u ex. vojarni Ivaniša Nelipića u Sinju, sagrađene na k.č.br. 725/8 ZGR k.o. Sinj, upisane u Z.U. 617 k.o. Sinj, površine 283 m2 , za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti Centra za socijalnu skrb Sinj, bez naknade i na neodređeno vrijeme;
11. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama;
12. Prijedlog Pravilnika o potporama za zapošljavanje na području Grada Sinja;
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „FABIJAN “ j.d.o.o. Đakovo za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja;
14. Prijedlog Zaključka o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama;
15. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na području Grada Sinja, na temelju ugovora;
16. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj- lipanj 2018.g.;
17. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2017. godinu s financijskim izvješćem za 2017. g.;

POTPREDSJEDNIK
Anđelko Bilandžić, v.r.